Publikovanie INSPIRE geopriestorových dát vo forme LinkedData

Toto vlákno je zamerané na geopriestorové prepojené údaje v zmysle INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community).
obrázok

INSPIRE v mini-skratke

z INSPIRE Správa členského štátu: Slovenská republika, 2016
http://inspire.enviroportal.sk/Upload/documents/2016_SK_INSPIRE_Report/SK_INSPIRE_Report_2016_SK_draft.doc

INSPIRE bližšie špecifikuje 5 oblastí (komponentov), z ktorých prvé tri sú prevažne technologicko-vecného charakteru:

  1. Metaúdaje, poskytujúce popis a dokumentáciu priestorových údajov a služieb.
  2. Interoperabilita a údajové špecifikácie, definujúce štruktúru priestorových údajov ako aj požiadavky na ich kvalitu a zobrazenie.
  3. Sieťové služby, umožňujúce vyhľadanie priestorových údajov, ich zobrazenie, ukladanie ich kópií, transformácie pre dosiahnutie interoperability ako aj spúšťanie služieb priestorových údajov.
    INSPIRE definuje aj ďalšie dve komponenty, ktoré sa venujú problematike:
  4. Zdieľania a prístupu orgánov Spoločenstva ako aj inštitúcií Členských štátov k obsahu NIPI prostredníctvom harmonizovaných podmienok.
  5. Monitoringu a podávaniu správ napomáhajúcemu sledovať vývoj v oblasti nasadzovania a implementácie NIPI ako aj vyhodnocovania aspektov súvisiacich nákladov a prínosov.

V zmysle bodov 1,2 prichádza na scénu
GeoDCAT-AP
https://joinup.ec.europa.eu/release/geodcat-ap/v101
čo je aplikačný profil pre publikáciu geopriestorových údajov, ktorý vznikol pre potrebu možnosti reprezentácie INSPIRE pomocou LinkedData.

Používanie prepojených údajov pre reprezentáciu priestorových údajov je dosiahnutý tým, že sa používa RDF formát daných údajov, ktorý je jednou s možných foriem. Nasledovný príklad zobrazuje zoznam číselníkov INSPIRE a je vidno, že distribúcie sú dostupné vo viacerých formám.

Možný spôsob štandardizácie: Ako množina povinných kontrolovaných slovníkov podľa typu datasetu.
• Pre priestorové dáta, bude použití štandardný profil DCAT-AP-SK, avšak povinné kontrolované slovníky budú geoDCAT.
• Aj niektoré existujúce datasety (adresy, územná štruktúra) budú reprezentované ako INSPIRE LinkedData

Príklady:
DATASET Chránených území


(typ aj téma datasetu je INSPIRE)

Chránené územie


(ontologia aj vlastnosti chráneného územia sú INSPIRE)