Projekt - Vývoj asistenčných snímačov pre slabozrakých a nevidiacich

Projekt je zameraný na vývoj senzorických snímačov,
napomáhajúcim orientovaniu v priestore. Možnosť samostatného
pohybu vytvára základ pre návrat zrakovo postihnutých do bežného
života, čím sa zvyšujú ich možnosti rovnakých príležitostí, aktívnu
účasť a zlepšenie zamestnanosti. Ide o inovatívne zariadenie, ktoré
môže výraznou mierou znížiť vplyv tohto zdravotného postihnutia
na sociálne vyčlenenie zo spoločnosti a tým zlepšuje podmienky
inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.
Technológia bude schopná nájsť vhodnú metódu interpretácie
informácie o prekážke, ktorá nebude pri dlhodobom používaní
únavná a bude užívateľovi prirodzená. Tu sa projekt bude zaoberať
prevažne identifikáciou zásadných problémov orientácie
nevidomých, ako je hlavne detekcia priestorov ťažko
detekovateľných štandardnými asistenčnými prostriedkami.
Nadväzujúca výskumná časť sa bude zaoberať testovaním a voľbou
vhodného aktuátora, ktorý bude v styku s užívateľom, pričom bude
dôraz kladený hlavne na akustické a hmatové vnemy. Tretia
výskumná časť sa bude zaoberať testovaním a výberom vhodného
senzorického systému na identifikáciu prekážky. Táto časť sa bude
zaoberať ultrazvukovým snímaním, kde je možná plnohodnotná
orientácia aj za zhoršených svetelných podmienok, prípadne v
úplnej tme. Vzťažný bod bude predstavovať hlava.
Poloha hlavy teda bude predstavovať referenčný bod a užívateľ
bude mať plnú možnosť zamerať sa na identifikáciu prekážok
podľa svojich potrieb. Spracovaný priestorový vnem bude
interpretovaný pomocou 3D zvukovej asistencie. Takto systém bude schopný poskytnúť užívateľovi maximálne poznatky vo
vzťahu k okoliu približujúci sa možnostiam zdravého jedinca.
Nasledovať bude postup miniaturizácie a optimalizácie spotreby
elektrickej energie (zariadenie bude napájané z batérie), ako aj
konštrukčný dizajn zariadenia nesúceho technologické celky s
ohľadom na hmotnosť, ergonómiu a pohodlnosť.

Link - https://drive.google.com/file/d/1ilkAqcUZdO2fULd_Hht2CrO5jmKXRpa-/view?usp=sharing