Procesná optimalizácia VEREJNEJ SPRAVY - MVSR

Schvaľovanie obrovského projektu na optimalizáciu životných situácií za 33.7mil. €
http://www.minv.sk/?predlozene-na-schvalenie&subor=244346

Uvedené by sme mohli vnímať a uvedomiť si, že ak sa naplní tento projektu, výsledkom ktorého budú optimalizované procesy vo VS vrátane ukazovateľov výkonnosti procesov, bude to mať dopady na všetky informačné projekty (zrejme okrem infraštruktúrnych). Je otázna tiež synergia so starým OPISom a tvorbou NKIVS - minimálne v strategickej rovine by mali byť komplementárne :slight_smile:

Zrejme by bolo vhodné za platformu zamyslieť aj nad tým a zvážiť otvorenie pracovnej skupiny pre podporu a partnerstvo pri riadení implementácie informatizácie. Totižto okrem samotného technického riešenia projektov bude nutné, aby nový úrad budoval aj kapacity (interné aj prijímateľov), spracovával metodiky pre efektívne riadenie programového a projektového cyklu - minimálne by bolo vhodné prekopať a aktualizovať jednotlivé metodické usmernenia z OPIS na nové OPII.
Dávam na zváženie, či by s.d mohla byť partnerom pri podpore reštartu transparentnosti pri výbere projektov - hlavne procesov hodnotenia pred schválením ako aj následne v rámci hodnotenia priebehu implementácie projektov a dosahovania stanovených cieľov projektov. Ideálne minimálne byť oponentom pri spracovávaní metodík ohodnocovania cien projektov, zadaní a termínov, a pod…

3 Likes

uz su na svete realizacne zmluvy MV SR s KPMG, Deloitte, PWC…