„Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR“

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).

V októbri 2020 sa budeme venovať Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

 1. Kataster - vektorové podklady - listy vlastníctva - katastrálne konania
 2. Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ďalej len „ZBGIS“)
 3. Ortofotomapa - aktuálna aj historické
 4. Katastrálne údaje (Informačný systém katastra nehnuteľností a VGI)
 5. Evidencia inžinierskych sietí od jednotlivých správcov sietí (SPP, ZSE, SSE, VSE, vodárne, atď. )
 6. Digitálny model reliéfu (ďalej len „DMR“) - GKÚ Bratislava
 7. Podrobné údaje o nehnuteľnostiach v čo najdlhšom časovom rade vrátane zmien vo vlastníctve v čase
 8. Údaje výškových modelov (digitálny model terénu, digitálny model reliéfu)
 9. Budovy
 10. Zoznam vrchov
 11. Adresné body
 12. Register katastrálnych území
 13. Údaje o pozemkoch
 14. Údaje o stavbách
 15. Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch, nebytových priestoroch, rozostavaných nebytových priestoroch
 16. Katastrálne číselníky
 17. ZBGIS - Antropogénne prvky
 18. ZBGIS – Vodstvo
 19. ZBGIS – Výškopis
 20. ZBGIS – Povrch
 21. ZBGIS – Vegetácia
 22. ZBGIS - Letecko-navigačné informácie
 23. ZBGIS - Administratívne hranice (bez generalizácie)
 24. ZBGIS - Geografické názvoslovie
 25. ZBGIS - všetky kategórie
 26. ZBGIS raster 1:5 000
 27. ZBGIS raster 1:10 000
 28. ZBGIS raster 1:25 000
 29. ZBGIS raster 1:50 000
 30. Digitálny model reliéfu (DMR 3.5) v rozlíšení 10m/pixel
 31. DMR 3.5 v rozlíšení 25m/pixel
 32. DMR 3.5 v rozlíšení 50m/pixel
 33. DMR 3.5 v rozlíšení 100m/pixel
 34. Ortofotomozaika (západné Slovensko, rok 2017)

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tematické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Zoznam všetkých zverejnených datasetov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR je na nasledujúcom linku: (https://data.gov.sk/organization/e5b4f71b-c5ad-4f1d-a5b8-369f197ff481)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom UGKK SR a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

5 Likes

Tu je podstranka, kde sa nieco deje!

https://datalab.digital/urad-geodezie-kartografie-a-katastra-sr/

@Rene_Valent prosim fixnut link na zapis, tento smeruje na zapis MV.