Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov: Ministerstvo vnútra

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).

V septembri 2020 sa budeme venovať ako druhému rezortu Ministerstvu vnútra SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

1. Živnostenský register SR – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
2. Register prihlásených vozidiel – údaje ako sú uvedené v TP – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
3. Mapa pokrytia verejného priestranstva kamerami („bezpečnejšia zóna“) – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
4. Štatistiky o kriminalite, priestupkoch a pokutách (ideálne s geolokačnými údajmi/kde sa daný priestupok, pokuta alebo kriminálny čin uskutočnil) – zverejňujú štatistiky, ale bez geolokácie (naposledy za rok 2018), presmerovanie späť na MV SR
5. EKS – IP adresy uchádzačov elektronických aukcií – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
6. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov – presmeruje na: http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=svb
7. Register politických strán a politických hnutí – dataset nie je zverejňený na data.gov.sk, ŠÚ SR zverejňuje len dáta v súvislosti s výsledkami volieb

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tématické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Zoznam všetkých zverejnených datasetov Ministerstva vnútra SR je na nasledovnom linku: (https://data.gov.sk/organization/2df13d50-0b6f-48ba-884e-be66dc0a2934)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Ministerstva vnútra SR a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

Aktualizovať https://data.gov.sk/dataset/dopravne-a-krizove-situacie-online je tam napríklad
Popis: Skároš - smer maďarsko, čistý ľad, cestári od rána vyrozumení, zatiaľ bez nápravy
Platné od: 02.12.2019 13:05
a do CSV súboru pridať GPS súradnice miesta udalosti.

Zoznam stratených a odcudzených dokladov podobne ako majú https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/

údaje, ktoré sú potrebné pre vyplnenie DPMV, str. 3

cc: @hanecak @jsuchal @Lubor (asi ste si toto vlákno už všimli, ale reku pre istotu…) :slight_smile: