Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (Prieskum najžiadanejších datasetov - B.9 + B.15 - Tabuľky Google 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).
V novembri 2020 sa budeme venovať ako ďalšiemu rezortu Ministerstvu spravodlivosti SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

  1. Zapísané údaje o organizáciách v orsr.sk (posledná info: malo sa riešiť pri implementácii nového OR)
  2. www.rozhodnutia.sk - zverejnené: Otvorené dáta - MSSR
  3. Databáza exekúcií - Datagov obsahuje dataset Exekútori (Exekútori - Datasety -data.gov.sk), aj databázu Exekúcií (databáza exekúcií - Datasety -data.gov.sk), pričom ale je potrebné vedieť číslo súdneho rozhodnutia, keďže zverejnenie všetkých nie je v súlade s ochranou osobných údajov - pravdepodobne potrebná špecifikácia zo strany komunity)
  4. Zákony v strojovo čitateľnej forme vrátane histórie (je dostupné po registrácii, nie voľne)
  5. Návrhy zákonov (noviel) v strojovo čitateľnej forme, ako prechádzajú vládou a Národnou radou SR, vrátane pripomienok z pripomienkových konaní a pozmeňovacích návrhov poslancov (nie sú momentálne dostupné v strojovo čitateľnom formáte)
  6. DB údajov o legislatívnom procese (nie je k dispozícii export)
  7. Datasety so zameraním na výkonnosť súdnictva (rýchlosť súdov v jednotlivých typoch agiend/právnych sporov)

Momentálne na datagov:

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tematické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť. Zoznam všetkých zverejnených datasetov Ministerstva spravodlivosti SR je tu: (Ministerstvo spravodlivosti SR - Organizácie -data.gov.sk)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Ministerstva spravodlivosti SR a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

1 Like

Sú iba v jsone a robia sa od 2019 inkrementálne kvôli veľkosti a výpočtovej náročnosti. Je možné si stiahnuť iniciálny dataset (prvý veľký json) a následne inkrementy.

Dostupné sú aj exekúcie pred rokom 2017 na samostatnej službe, ale iba po prihlásení a iba pre prihlásenú osobu.

Nie je úplne šťastné zobrazovať content v iframe kvôli bezpečnostným opatreniam nariadeným csirt.

Pozn: Pred nedávnom na https://obcan.justice.sk/opendata pribudli aj Znalci, tlmočníci, prekladatelia a organizácie.

Toto je dostupné aj voľne napr. https://www.slov-lex.sk/static/xml/SK/ZZ/2020/320/20201116.xml

http://web.ac-mssr.sk/datasety/ - Toto už existuje, keď tak treba došpecifikovať čo chýba.