Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).

V októbri 2020 sa budeme venovať ako ďalšiemu rezortu Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

 1. Cestovné poriadky, ktorých objednávateľom je verejná správa – štát, VÚC i mestá/obce (ŽSR, medzimestské autobusové linky, MHD)

 2. Zoznamy štátnych budov

 3. Otváracie hodiny v rezorte

 4. Polohy vlakov ŽSR a aktuálne informácie o vlakoch

 5. Štatistiky návštevy štátnych webov

 6. Zoznam železničných staníc

 7. Zoznam autobusových staníc

 8. Mapy CDB – Slovenská správa ciest

 9. Register homologizovaných typov vozidiel (konkrétne značky a modely)

 10. Plánovaná dopravná infraštruktúra

 11. Register prihlásených vozidiel

 12. API pre prístup k STK/EK/KO vozidiel

 13. Dáta z mýtneho systému NDS (anonymizované) o skutočnom dopravnom zaťažení spoplatnených úsekov ciest v SR rôznymi kategóriami nákladných vozidiel: o profilové intenzity a ich vývoj počas dňa i v priebehu týždňa za jednotlivé hmotnostné kategórie vozidiel o údaje o počte vozidiel tranzitujúcich v jednotlivých smerových reláciách cez mestá, kde sa plánuje výstavba obchvatu o údaje o počte vozidiel tranzitujúcich cez SR medzi jednotlivými hraničnými prechodmi (prejazd cez spoplatnené prihraničné úseky napr. s Poľskom a s Maďarskom v časovom rozmedzí, ktoré je primerané pre tranzitujúce vozidlá)

 14. Dáta automatického sčítania dopravy na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS a tiež koncesionára na časti rýchlostnej cesty R1 (ročný priemer denných intenzít, špičkové hodinové intenzity, skladba dopravného prúdu)

 15. Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, ako aj staníc a zastávok zo sčítaní, ktoré realizuje ZSSK a prípadne aj iní dopravcovia čerpajúci finančnú podporu z verejných zdrojov

 16. Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, resp. traťových úsekov, ako aj staníc a zastávok z údajov o predaji jednorazových i časových cestovných lístkov

 17. Dáta o vyťaženosti jednotlivých autobusových liniek v dotovanej regionálnej doprave, ako aj vyťaženosti autobusových staníc a zastávok z údajov o predaji jednorazových i časových cestovných lístkov i z prieskumov

 18. Počet zamestnancov rezortu

 19. Údaje o vývoji stavu vozoviek na cestnej sieti SR, resp. ich zaradení do kvalitatívnych stupňov na základe diagnostických meraní i obhliadok ciest správcami ciest (sumárne údaje v časovom rade v tabuľkovom formáte, a to aj spolu za cesty štátnych i regionálnych správcov, ďalej za štátne cesty v správe NDS a SSC aj dáta o stave jednotlivých úsekov ciest tiež v časovom rade, optimálne aj s uvedením základných údajov o vykonaných opravách a rekonštrukciách)

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tematické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Zoznam všetkých zverejnených datasetov Ministerstva dopravy a výstavby SR je na priloženom odkaze: (https://data.gov.sk/organization/74297377-7ad7-4ed7-80cf-457eea6e75ad)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Ministerstva dopravy a výstavby SR a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

3 Likes

Ešte sa toto dá posielať? (dokedy prosím)

Pekný deň prajem, stretnutie s Ministerstvom dopravy bude v priebehu októbra (pevný termín nie je určený), kľudne pridávajte otázky, podnety, ďakujeme :slight_smile: