Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch Ministerstva životného prostredia SR

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustila Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0 5) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).

Vo februári 2021 sa budeme venovať Ministerstvu životného prostredia SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

  1. Atmosférické podmienky a Meteorologické geografické prvky (Slovenský hydrometeorologický ústav - SHMÚ) - v rozsahu INSPIRE požiadaviek a odporúčaní (INSPIRE témy[1] III.13+III.14)Aktuálne a historické merania SHMÚ zo všetkých jeho staníc (SHMÚ) - v rozsahu INSPIRE požiadaviek a odporúčaní (INSPIRE III.13+14)
  2. Zoznam národných prírodných pamiatok (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR ), INSPIRE I.9
  3. Zoznam prírodných pamiatok (ŠOP SR) - INSPIRE I.9
  • Zoznam prameňov riek (Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) , SAŽP, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) INSPIRE I.8
  • Zoznamy životného prostredia – existujúce a minulé čierne skládky, hluk, smog (MŽP SR, ŠGÚDŠ, SAŽP, SHMÚ) INSPIRE III.7
  • Ložiská nerastných surovín

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tematické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Zoznam všetkých zverejnených datasetov Ministerstva životného prostredia SR je tu: (Ministerstvo životného prostredia SR - Organizácie -data.gov.sk)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Ministerstva životného prostredia SR a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

1 Like