Predloženie elektronicky podpísaného dokumentu osobne na úrade - neúspešne

Nedávno som si dával meniť OP kvôli uplynulej certifikácií čipu a keďže som bol tesne po štátniciach tak som mal super nápad si ísť zapísať rovno s tým aj titul. Keďže študujem na “pokrokovej” univerzite MUNI, tak mi vydali digitálny diplom spolu s papierovým. V mojom optimistickom presvedčení, že žijeme na Slovensku už v 21. storočí som si k okienku zobral len vytlačený digitálny diplom (samozrejme neakceptovateľný ale nech ten úradník ma aspoň niečo v ruke) a usb s diplomom. V mobile som ho mal tiež keby ho bolo treba zaslať emailom. Žiaľ ako dole popisujem ani jeden spôsob mi úradník nezobral a chcel po mne len papierový originál. Ten som mal doma, tak som si nakoniec nechal vyhotoviť nový OP bez titulu.
Nedalo mi, a ešte v ten deň som spísal oficiálnu sťažnosť ktorú som na úrad poslal. No a po mesiaci čo si tú sťažnosť postupovali jeden druhému mi nakoniec odpísalo Krajské riaditeľstvo PZ v BA, že sťažnosť bola neopodstatnená, pričom takmer vôbec nevysvetlili prečo. Ešte plánujem zavolať tomu, čo rozhodol ale už neviem ako inak argumentovať. Možno aj niečo chápem zle, keďže nie som právnik a spisoval som to “z brucha” tak ako ja chápem zákony. Preto sa obraciam na komunitu, či ste niekedy mali podobné skúsenosti aj s inými úradmi alebo či to čo požadujem je stále nereálne v našom štáte.

Takto som spísal danú sťažnosť (výpis podstatných vecí):

Dňa <dátum> som osobne navštívil <pracovisko> aby som podal
žiadosť o výmenu občianskeho preukazu, pri ktorej som si zároveň požiadal o uvedenie skratky
akademického titulu na novo vydaný občiansky preukaz, na co mám právo podla §3 ods. 7 písm. a)
zákona 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákona). Podla §6 ods. 3 tohto zákona som ako občan, ktorý žiada uviesť údaj podla § 3 ods. 7
písm. a) tohto zákona povinný predložiť doklad o udelení akademického titulu. Pracovníkovi som
predložil vytlačenú podobu elektronicky podpísaného diplomu vydaného Českou vysokou školou.
Pracovníkovi som bol ochotný predložiť usb dátový nosič, ktorý mal uložený daný
diplom v digitálnej podobe a tiež som bol ochotný odoslať email obsahujúci diplom v digitálnej
podobe na email úradu. Ani jednu možnosť mi pracovník neumožnil, neponúkol vysvetlenie, ani
neponúkol inú možnosť predloženia digitálneho dokumentu a tým sa dopustil nezákonného
postupu a poškodenia mojich práv.

Ďalej pokračujem v sťažnosti s argumentáciou prečo si myslím, že by to malo byť inak:

 • Na zadnej strane diplomu škola dokladá, že digitálne vydaný diplom je
  rovnopisom originálu diplomu a teda je totožný a rovnako akceptovateľný ako prvopis a
  teda splna podmienku v §6 ods. 9 zákona 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch.
 • Podla Nariadenia Európskej únie c. 910/2014 cl. 25 ods. 2 má kvalifikovaný elektronický
  podpis rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
 • Podla §11 ods. 1 písmeno a) zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (ďalej len zákona) majú orgány verejnej moci prístupnú elektronickú schránku určenú na doručovanie elektronických podaní.
 • Podla §17 ods. 1 je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podla tohto zákona.

Kedže podla zákona 395/2019 Z. z. o obcianskych preukazoch §7 ods. 1 musí byt žiadost o
vydanie obcianskeho preukazu podávaná osobne na príslušnom úrade a nie elektronicky, tak by mal
mat obcan možnost predložit dokumenty v digitálnej podobe.

Spomínaná zadná strana elektronicky podpísaného diplomu má tento text na zadnej strane:

Informace o vydání diplomu v digitální podobě
Prvopisem diplomu je jeho vyhotovení v listinné podobě opatřené vlastnoručními podpisy
děkana fakulty a rektora univerzity. Masarykova univerzita vydává v souladu s platnou
legislativou rovněž stejnopis diplomu v digitální podobě. Jedná se o shodné vyhotovení
diplomu, které s listinnou podobou diplomu nese shodné autentizační prvky. V digitální
podobě se jedná o kvalifikovaný elektronický podpis děkana fakulty a rektora univerzity.
Diplom je dále opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí, která prokazuje, že diplom byl
vydán Masarykovou univerzitou. Datum a čas vystavení diplomu v digitální podobě je
doložen kvalifikovaným časovým razítkem. Diplom v digitální podobě je vydán v souladu
s nařízením Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných
službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) a je tak uznatelný
ve všech členských státech Evropské unie. Uznání digitální podoby diplomu mimo státy
Evropské unie se řídí legislativou státu, ve které se o uznání diplomu žádá.

Odpoveď na moju sťažnosť ako vysvetlenie obsahuje toto:

Zákon č. 395/2019 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov striktne určuje v § 6 ods. 3 s poukazom na § 6 ods. 9 čo sa predkladá k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pri zapísaní skratky akademického titulu. Štátna zamestnankyňa pri výkone štátnej služby OD postupovala pri vydávaní občianskeho preukazu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z uvedeného dôvodu je sťažnosť neopodstatnená.

Pôvodné dokumenty (cenzurované):
staznost_redacted.pdf (99,4 KB)
staznost_odpoved_redacted.pdf (1,1 MB)

3 Likes

Postupoval si správne a sťažnosť si napísal správne.
Už aj to, že podanie, ktoré si poslal, uznali ako sťažnosť je dobrý výkon.
Kľúčové z toho čo píšeš je:

 • diplom v elektronickej forme je doklad o nadobudnutí titulu vydaný vysokou školou, ako deklaruje aj samotná vysoká škola, ktorá ho vydala
 • tento doklad je vyhotovený v súlade s aplikovateľným právom, najmä nariadenie eIDAS
 • takýto doklad si pracovníčke predložil, v originálnej (elektronickej) forme, na USB kľúči, čo je štandardný spôsob predkladania elektronických dokumentov

Odporúčam Ti napísať “sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti”, viď. §22 zákona č.9/2010 s tým, že pri vybavení sťažnosti nebol riadne prešetrený skutkový stav, keďže v oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti úplne chýba argumentácia, prečo to ako si postupoval by nemalo spĺňať požiadavku zákona; v oznámení je citovaná iba jedna časť z argumentácie v sťažnosti, ostatné argumenty, ktoré sú taktiež dôležité pre situáciu ktorá bola predmetom sťažnosti boli úplne opomenuté; prešetrenie vlastne nijako nereflektuje konkrétnu situáciu, ktorá je predmetom sťažnosti, uvedená je iba všeobecná citácia zákona; takto je výsledok prešetrenia úplne nepreskúmateľný.
V tejto novej sťažnosti sa domáhať riadneho prešetrenia pôvodnej sťažnosti. V prípade, ak by bola opätovne vyhodnotená ako neopodstatnená, žiadaš uvedenie konkrétnej argumentácie voči všetkým v sťažnosti uvedeným argumentom. V prípade ak bude sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená, trváš na tom, čo bolo uvedené v pôvodnej sťažnosti, t.j. nápravy nezákonného stavu tak, aby mal občan pri osobnom podávaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu možnosť predložiť potrebné doklady aj v elektronickej forme.

3 Likes

Vieš sem ten diplom z toho USB pastnúť. S MUNI mám totiž skúsenosť, že síce vydávajú elektronické doklady, ale nie je to KEP (neobsahujú podpis s PAdES-BASELINE-T profilom, ale slabší PKCS7).
Čiže len sa uisti, že to je KEP s Kvalifik. časovou pečiatkou.
A ešte tuším, že nastane problém, že tam nie je mandátny certifikát, ktorý by “oprávňoval” k takej autorizácii dekana … Lebo tak sme si to vymysleli na SVK a cakame ze to tak bude mat kazdý … teda nie my, ale niektorí úradníci…

1 Like

Ja osobne vidím problém v ustanovení § 6 ods. 9 zákona 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov “Doklady podľa odsekov 2 až 8 sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.”

Diabol tkvie v detailoch. Rovnopis nie je prvopisom, ani osvedčeným odpisom, ani osvedčenou kópiou :). Myslím, že ide o nesprávnu interpretáciu a aplikáciu zmyslu a účelu zákona o eGov. Podľa mňa mohol príslušný úrad vzhľadom na všeobecné pravidlá zákona o eGov v tomto prípade akceptovať rovnopis (vyhotovený ako elektronický dokument) aj keď nie je prvopisom. V princípe by sa to dalo “obabrať” vyhotovením dokumentu pomocou zaručenej konverzie :slight_smile: nakoľko by išlo o “osvedčenú kópiu”. Bohužiaľ nám chýba kontinuálne vzdelávanie v rámci celej verejnej správy. Úradníci nemajú čas sa vzdelávať a majú aj strach spraviť niečo, čo nie je výslovne uvedené. Sem sme sa dopracovali ako spoločnosť, ktorá spochybňuje všetko. Nedávam to za vinu “úradníkovi” ale spoločnosti. (napr. očkovanie a pod.). Neveríme nikomu a ničomu.

Nepoznám relevantný dôvod, prečo v tomto konkrétnom prípade neakceptovať el. “rovnopis”, i keď predpis ustanovuje “prvopis”. Myslím, že sa to dá logicky odôvodniť.

Podľa § 2 ods. 3 zákona o eGov, “Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, a o náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, použijú sa ustanovenia osobitných predpisov, ak tento zákon v ustanoveniach § 4 až 6, § 10, § 17 a 18 a v ustanoveniach o identifikácii (§ 19 a 20), autentifikácii (§ 19, 21 a 22), autorizácii (§ 23), elektronickom podaní (§ 24, 25 a 28), elektronickom úradnom dokumente (§ 26, 27 a 28), elektronickom doručovaní (§ 11 až 16 a § 29 až 34), zaručenej konverzii (§ 35 až 39) a referenčných registroch a referenčných údajoch (§ 49 až 55) neustanovuje inak.”

Z uvedeného vyplýva, že všeobecné pravidlá eGov majú prednosť pred osobitným predpisom, ak tomu nebráni iná závažná okolnosť (napr. utajované skutočnosti a pod.).

Ďalšou chybou je, že je obrovská fluktuácia zamestnancov verejnej správy a legislatíva sa pripravuje v skrátených konaniach, alebo cez poslanecké návrhy (bez odbornej diskusie).

1 Like

z toho čo kolega písal, som ale vyrozumel že elektronický je ORIGINÁL. Nie kópia cez zaručenú konverziu. Čiže je to prvopis, lebo podľa občianského zákonníka sa KEP považuje za “písomnú formu” dokumentu.
Kua … právnici čo ste tu na platforme … , šak už dajte relevantný názor. (len dúfam, že tu neplatí, že koľko právnikov, toľko právnych názorov… )

To je paškviľ našej legislatívy. Prvopis je “prvý” originál. Využíval sa v súdnej praxi. Vyhotovil sa prvopis, ktorý bol originálom a z neho sa vytvárali rovnopisy. Integrita medzi prvopisom a rovnopisom nie je (teda nie je absolútna). Napr. prvopis niekto podpíše, a kým podpíše rovnopis tak umrie, alebo príde o funkciu. Čiže dokument druhý v poradí už defacto nemôže byť originálom :slight_smile:
Bohužiaľ legislatíva nesprávne/neúplne zaviedla pojem “prvopis” a “rovnopis”, resp. nevysvetlila rozdiel medzi nimi.

Nie som právnik, ale technik.
Súhlasím, že “zaručenou konverziou” vznikne “overená kópia”. Preto píšem, že sa to dá “obabrať” cez zaručenú konverziu nakoľko tá mi defacto vytvorí “osvedčenú kópiu” v zmysle § 6 ods. 9 zákona 395/2019 Z. z. a tým bude splnená zákonná podmienka :slight_smile:. Tým pádom ORPZ stratí argument :smiley:

V konečnom dôsledku však ani takéto obabranie nepomôže, lebo na ORPZ musím ísť ešte raz (či už s osvedčenou kópiou, alebo originálom v listinnej podobe, alebo s dokumentom vyhotoveným pomocou zaručenej konverzie…). Ja by som ešte skúsil argumentovať všeobecným účinkom zákona eGov a uplatnením jeho princípov aj v danom prípade (a možno si ušetrím cestu a dokážem uplatniť racionálny prístup).

Elektronická podoba vyhotovená neskôr je “rovnopis” a nie “prvopis”

Informace o vydání diplomu v digitální podobě
Prvopisem diplomu je jeho vyhotovení v listinné podobě opatřené vlastnoručními podpisy
děkana fakulty a rektora univerzity. Masarykova univerzita vydává v souladu s platnou
legislativou rovněž stejnopis diplomu v digitální podobě. Jedná se o shodné vyhotovení
diplomu, které s listinnou podobou diplomu nese shodné autentizační prvky.

Z uvedeného vyplýva:

 • listinný PRVOPIS
 • elektronický ROVNOPIS

Ale ako som písal, JA by som to v tomto konkrétnom prípade akceptoval ak tomu nebránia iné mnou nepoznané skutočnosti/okolnosti.

1 Like

Diplom nevystavím takto verejne, keďže sú v ňom osobné údaje ako rod. č. a neviem ho cenzurovať bez rozbitia podpisov tak som ti ho poslal v súkromnej správe.
Keď som si ho nechal overiť na web stránke https://qesportal.sk tak mi hlási Nebolo možné rozhodnúť o platnosti podpisu pričom ako dôvod hlási Podpis nespĺňa požiadavky štandardu ETSI TS 102 778-3 pre formát PAdES Enhanced. a ako typ podpisu je PAdES-B-B
V programe Autogram mi však svietia samé zelené ako aj v Adobe Reader.
Časovú pečiatku pridáva až elektronická pečať zo školského informačného systému, teda podpisy samotné ju neobsahujú.
Ďalšia zaujímavosť je, že v texte diplomu sa síce nachádza môj dátum štátnic 11.9 ale podpísané elektronicky bolo až 9.10
Na digitálny diplom by sa tiež nemuselo nazerať ako na úplný “stejnopis/rovnopis/kópia”, keďže ich vizuálny obsah je odlišný. Aj keď v podstate nesú tú istú informáciu.

Ďakujem pekne za radu, asi to takto spravím. Budem to ale musieť znova poslať poštou lebo Prezídium PZ nemá nikde zverejnený ani email ani službu v slovensko.sk :slight_smile:

Môžete to spraviť cez všeobecnú agendu - ak nemajú službu. Zároveň platí, že podanie sa posudzuje podľa obsahu :slight_smile:
Čiže ak v zákone vyslovene nie je el. formulár, služba, tak sa môže podať cez všeobecnú.

Problem asi bude skor v tom, ze co sa povazuje ako doklad potrebny pre zapisanie zmeny do OP. Tu su zakony trochu konzervativne.
EU 910/2014 v tom istom clanku uvadza aj ze “Pravny ucinok elektronickeho podpisu …sa nesmie odmietnut preto ze ma elektronicku formu, co by pasovalo na tento pripad viac”, ale problem bude asi vskorej v zakone 131/2002 §68 ods. 2. Tam sa podla mna bud pozabudlo, alebo sa vedome neuviedla elektronicka podoba. Ak pani postupovala striktne podla neho a ak to tak maju v nejakej smernici tak jej tazko mozno nieco vytknut.

1 Like

@robert.kuchar tak tu potom napíš, aké autorizačné prvky sú v ňom použité - KEP, alebo AdES? Je tam ČP?

Nie. Práve preto, že mandátne cert. sú slovenské špecifikum, tak pri zahraničných dokladoch sa to nebude riešiť. Asi tak, ako pri listinnom diplome nebude nikto riešiť overovanie, či na ňom podpísaný človek bol skutočne v danom čase dekanom.

Hm, môže byť.
Bohužiaľ však zákon o eGov v tomto nepomôže, lebo v ňom sa rieši iba “listinný rovnopis” vytvorený z elektronického prvopisu (originálu), čiže opačný prípad ako tu riešime.
Ja si skôr myslím, že “elektronický rovnopis diplomu” je “osvedčený odpis”, keďže evidentne je to “odpis” z originálneho dokumentu a ak je podpísaný s KEP+ČP, tak sa “osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje”, viď. ObZ §40 ods.5. Slabým miestom tejto úvahy je, že ObZ hovorí o “právnych úkonoch uskutočnených elektronickými prostriedkami”, čo nie je celkom situácia “stojím pri okienku a chcem vybaviť nový OP”. No a taktiež sú limity kedy sa občiansky zákonník dá použiť v rámci správneho konania, ale to ako laik neviem vyhodnotiť.

Presne takúto detailnejšiu argumentáciu prečo to neide by som očakával od MV najneskôr pri sťažnosti a nie odbiť to všeobecným citátom a občan rozmýšľaj kde si zasa spravil chybu.

Jasné že elektronický produkt zaručenej konverzie listinného diplomu by mal byť v tomto prípade použiteľný. Zaručená konverzia vytvára ekvivalent osvedčenej kópie, viď. §39 ods.1 zákona o eGov.

Základný problém o ktorom tu @Allperino píše je, že pri tom okienku vôbec neriešili čo to na usb priniesol, ale “chcel po mne len papierový originál”.

Rozdiel prvopis/rovnopis: s tým som sa už veľakrát stretol. Dokonca aj v situácii, keď právnici odmietali pracovať s akýmkoľvek elektronickým dokumentom, lebo boli zvyknutí, že originál leží založený v spise a dá sa k nemu dostať iba cez ten spis, zatiaľčo originál el. dokumentu je možné kopírovať (!!!) a to čo vznikne sú stále originály.

Súhlasím, že sa rieši opačná situácia (už som nad tým uvažoval, keď som písal príspevok), ale ani “Listinný rovnopis” v zmysle eGov (ide len o totožné údaje) nie je “rovnopisom” v pravom zmysle (ako vo fyzickom svete). Čiže analogicky (ak dokážem z el. podoby spraviť listinný rovnopis) by bolo možné použiť aj opačný “technickoadministratívny” proces (z listinnej el. dokument), pričom má totožné účinky (ako keď robím z el. do fyzickej podoby). Dokonca by som povedal, že v tomto prípade je el. “rovnopis” skôr rovnopisom, ako v prípade, keď ho robí automat na pošte a dokonca ho “zoscaluje” na formát A4 a vyhotoví “v odtieňoch šedi” (pošta nespraví farebný listinný rovnopis :slight_smile: ). Preto píšem, že naša legislatíva zaviedla “rovnopis” znásilnením správnosti :smiley:
V súdnej praxi sa rovnopis používal na vykázanie doručenia a nie na doručenie originálu vo forme rovnopisu. Lebo rovnopis nikdy nebol originálnym vyhotovením.
Preto sa aj doložky právoplatnosti podľa súdneho poriadku mohli posielať oddelene.

2 Likes

Tak ako som spomínal, poslal som sťažnosť na sťažnosť a po 60 pracovných dňoch (presne k poslednému dňu zákonnej lehoty) som dostal odpoveď od Prezídia PZ.

V skratke: Zistili, že pôvodná sťažnosť bola vybavená správne. :slight_smile: Zároveň mi oznámili, že tú “námietku vyplývajúcu zo sťažnosti” postúpili “odbornému útvaru Prezídia PZ na úseku dokladov” aby našli systémové riešenie.

Ak je to pravda, že budú hľadať a nájdu nejaké riešenie tak som asi dosiahol čo som chcel. Ale veľké nádeje si nerobím.

2 Likes