Potreba analýzy procesov verejenej správy a jej postupná reforma

Procesy verejnej správy sa dlhodobo vyvíjali a zefektívňovali v situácií, keď hlavnými nástrojmi úradníkov boli pero, papier, pečiatka a guma. Po príchode počítačov sa mnohé činnosti zrýchlili, ale podstata procesov zostala rovnaká.

Verejná správa musí riešiť dve základné témy, ktoré spolu úzko súvisia:
o zefektívnenie vnútorných procesov
o poskytovanie služieb verejnej správy

V oblasti služieb je potrebné stanoviť, čo je cieľom egov služieb – odstránenie úkonov, ktoré pri využívaní IKT už nie sú potrebné a riešenie životných situácií občanov – s tým, že bremeno zodpovednosti bude na verejnej správe a nie na občanovi.

V prvom programovom období (OPIS) bola potrebné vykonať analýzu procesov, ktorá by zahrnula obidve témy - to sa nestalo. V rámci NKIVS z roku 2008 boli navrhnuté základné bloky elektronizácie (ÚPVS, registre, ďalšie moduly) zamerané najmä na poskytovanie služieb, ale bez potrebnej primárnej analýzy procesov, ktoré by viedli k eliminácií nepotrebných činností a k novému poňatiu pri poskytovaní služieb VS.

3 Likes

Stava sa, ze stat objedna system, ale legislativa neumoznuje zasadne vylepsenie procesov. Vid napr. zmena trvaleho bydliska elektronicky.

Pred zadanim nejakeho projektu na realizaciu by mala byt legislativa a predpisy nastavene tak, aby vobec umoznovali novy (resp. elekronizovany stary) proces v nejakej zmysluplnej podobe.

1 Like

Hľadal som vhodný topic pre svoj príspevok a tento sa mi zdá ako najvhodnejší, tak snáď nebudem mimo :slight_smile:

Celý problém informatizácie VS spočíva v nepochopení princípov eGovernmentu a NKIVS, ktorá svojou všeobecnosťou pomohla k nekoncepčnému prístupu, keď na konci dňa máme x nezávisle budovaných ISVS, ktorý si každý rezort (orgán ŠS al. VS) nastavil podľa seba, bez ohľadu na celkovú architektúru a prepojenie spoločných procesov. tak ako uviedol svitek, eGovernment je o odbúravaní nadbytočných úkonov vyžadovaných od občanov a firiem, čo znamená zmenu povinných osôb v jednotlivých konaniach, najmä pri preukazovaní právnych skutočností. U nás implementáciou eGovernmentu úkony pribudli a to nielen občanom ale najmä úradníkom. Pri nastavovaní služieb boli dodávatelia v prostredí VS stratení a tak alibisticky nechali toto nastavenie na samotných úradníkov, ktorí spravili, len to, že to celý papierový proces preklopili na monitory. Kto pozná toto prostredie vie, že typický fokus úradníka je zúžený len na jeho pracovnú agendu a žiadať od neho aby sa zaujímal o koncepčný pohľad na procesy VS je v rovine sci-fi, samozrejme česť výnimkám.

„Najkrajší zážitok“ mám z Magistrátu v BA, kde som pomáhal, nad rámec svojho pracovného času, nastavovať niektoré procesy. Ani čas, ktorý mi nikto nezaplatil, ani parkovanie v Alexii (parkovací dom) ma neprefackovalo tak, ako definitívne poznanie, že vzťah štát občan-štát sa nikdy nezmení pokiaľ na úradoch budú takí ľudia, ako pán, ktorý bol gestorom jednej zo služieb. Ten mi asi v strede môjho rozprávania skočil do reči, že to mám skrátiť, lebo, že parkuje v Alexii a už mu aj tak skončila pracovná doba.

Bol som pri ukončovaní skoro všetkých OPIS projektov, kde som mal možnosť vidieť takmer všetky služby a ich procesy. Ja som overoval legislatívu, ktorú mal prijímateľ povinnosť zmeniť, ak to potreboval pre elektronizáciu. Bohužiaľ toto overovanie sa dialo až pri skončených projektoch, lebo keby som sa k tomu dostal skôr, tak by to vyzeralo inak. Prijímateľ mal povinnosť “Prijať legislatívne opatrenia, ktoré zabezpečia plnú funkčnosť a dostupnosť ES realizovaných projektom” Vágna veta, ktorú si navyše 99% prijímateľov po prijatí zákona o Governmente, vyložilo tak, že už nič meniť nemusia a podmienku spĺňajú. eGov zákon však obsahuje množstvo ustanovení vylučujúcich svoju pôsobnosť, ale najmä neobsahuje proces pre špecifické typy konaní, ktoré sú upravené v rôznych agendových predpisoch. Výsledkom je, že informatizacia priniesla len zmenu nosičov a toho čím píšeme text. Takmer všetky formuláre, ktoré som videl, spolu s back-office(mi) ISVS, sú pre občana, resp. úradníka iba robota navyše, lebo väčšinu vecí musí editovať ručne, tz klikať do nemlátom. Často chýbajú číselníky, služby sa duplikujú, formuláre sú neprehľadné, dáta nezmigrované a nezintegrované. Referenčné registre nefunkčné a základné identifikátory v nedohľadne.

Mám pocit, že mnoho ľudí na tejto platforme rieši veci v rovine, ktorá je viac teoretická ako praktická a tlačia skôr zo stredu ako zhora alebo zdola. Napríklad najdôležitejšia vec celej informatizácie VS je zmena procesných predpisov, bez ktorej to jednoducho nepôjde. Ale vieme aká komplikovaná je oproti súkromnej firme zmena nejakého zákonného alebo podzákonného predpisu. Pritom už dnešná legislatíva obsahuje nástroje na vytvorenie tlaku, ale to sa musíme viac venovať testovaniu súčasných ES v praxi a nie hľadaniu nového prístupu.

Nástroj na tlačenie moci k stene už máme v rukách a dali nám ju sami úradníci a ich páni. Podľa mňa je jednoduchšie dožadovať sa niečoho čo už teraz je v zákonoch a môže nám to uľahčiť život, ako dožadovať sa zmeny zákonov a koncepcií. Samozrejme som za zmenu zákonov, najmä tých procesných, ale keď zmeníme proces, zistíme, že musíme zmeniť aj hmotu, čo je ešte dôležitejšie a potom len začnú boje. To je to, čoho sa všetci boja, že prídu o svoje kompetencie a právomoci rozhodovať o druhých.

Ja som v produkcii, na svoje meno, vyskúšal už viacero služieb a nebyť mojej neoblomnosti, tiež by som nosil na úrad papiere. Na úrade práce som docielil pri poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa, že pri ďalších žiadostiach už nebudem predkladať žiadne prílohy. Na MV SR pri prepise auta zase to, že nemusím ísť osobne na úrad. Založím topic, alebo sa pokúsim niekdy napísať celú skúsenosť, pretože to stojí za to.

Zatiaľ sa snažím všade, kde môžem presviedčať úradníkom nech si procesy skôr zjednodušujú a nie komplikujú a zároveň im vysvetľujem novú definíciu pojmu “písomná forma”, ktorý je väčšinou chápaný ako listinný, čo je chyba, pretože písomný znamená zachytený/zaznamenaný na hmotnom nosiči, čiže buď na papieri alebo na monitore. A ľudí presviedčam, aby si dali aktivovať eID aj ZEP, pretože zdravého rozumu sa domôžeme, len keď budeme tlačiť všetci.

k písomnej forme: § 40 OZ ods. 4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

takže dve veci sú nevyhnutné na písomnú formu: zachytenie obsahu + určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.

to či je to na monitore alebo na papieri, telegrafom, faxom, e-mailom alebo iným elektronickým prostriedkom je jedno.

dám príklad: text príspevkov písaný na tomto fóre je klasifikovaný ako písomná forma, nakoľko ide o zachytenie prejavu každého diskutéra, či už píše pod svojim menom alebo pseudonymom.

Problémom je, že aj túto normu si v konečnom dôsledku vykladá úradník…a ten vám bude oponovať, že on to má vo svojom agendovom predpise napísané inak. A ich právnik vám povie, že táto norma je zo súkromného práva a tu sme v práve verejnom a analógia nie je možná…Vysvetľujem, že ide o zjednodušenie procesov, nie o zmenu kompetencií, takže analogia, mozna je. Navyše ukazjem § 25 zákona 305/2013, pre projekty OPIS dôležitý zákon o ISVS, nie a nie, on má svoj agendový zákon, zmeňte tento zákon a je to ok.

Vo viacerých predpisoch je pojem “písomná žiadosť” chápaný, ako len formulár v listinnej podobe. Vláda, jednotlivé rezorty a orgány ŠS začali vo veľkom meniť mnohé agendové procesné predpisy, v ktorých si kvôli elektronizácii dopĺňali ustanovenia o náležitostiach podania o čarovné slovíčka “elektronicky, prostredníctvom elektronických služieb, so ZEPom apod.”. Zjavne bez koordinácie si ich každý dopĺňal po svojom, čím to ešte viac zneprehľadnili, lebo niektoré zákony rozumejú pojmu elektronicky ako opozitu pojmu písomne, napr.: “Žiadosť sa predkladá písomne, alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov…”

Úradník nechápe, že písomná forma má dve podoby listinnú a elektronickú, takže očakávať, že si údaje pre svoje konanie bude zabezpečovať inak ako doteraz ešte chvíľu potrvá…