Poskytovanie služieb rozvoja diela Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva

Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb rozvoja diela Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12436 - DES

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/343335

Rokovacie konanie bez zverejnenia

Celková hodnota obstarávania (bez DPH) Hodnota (ktorá sa zohľadňovala): 3 499 576,00 Mena EUR bez DPH

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb rozvoja Diela JRUZ etapa I., II. a III… Verejný obstarávateľ počas implementácie Diela identifikoval požiadavky užívateľov na úpravy diela súvisiace so zavedeniami politík a release managementom, úpravou číselníkov, rozšírením rozhraní a potrebou vývojových a správcovských nástrojov. Verejný obstarávateľ zároveň identifikoval v rámci PILOTu eHealth požiadavky súvisiaceho projektu Elektronické služby zdravotníctva na úpravu dodaného Diela. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu 7 mesiacov odo dňa jej účinnosti.

NESS Slovensko, a.s.