Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy (ďalej ako systém e-Test) na obdobie rokov 2017 - 2020

Obstarávateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy (ďalej ako systém e-Test) na obdobie rokov 2017 - 2020
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10705 - DES

Jedna hodnota
Hodnota: 1 506 000,0000 Mena EUR bez DPH

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby systému e-Test, ktorá zahŕňa odstraňovanie prípadných chýb v prevádzkovom prostredí na 48 mesiacov.
Predmet služby zahŕňa:
a) poskytovanie služieb Service Desku, realizáciu servisných zásahov (riešenie incidentov a problémov) a riešenie neštandardných prevádzkových stavov systému,
b) realizáciu prevádzkových a preventívnych zásahov (správa systému, profylaktika, monitoring a podpora funkčnosti systémovej, aplikačnej a dátovej vrstvy);
c) technickú podporu a služby súvisiace so službami produktovej údržby (analýza chýb a návrh spôsobu ich odstránenia, testovanie opráv chýb a ich inštalácia, zdokumentovanie chýb, aktualizácia dokumentácie systému);
d)ostatné služby súvisiace so zabezpečením udržateľnosti a prevádzkou systému e-Test (poskytovanie metodických konzultácií a i.);

Systém bol dodaný na základe Rámcovej zmluvy č. 1867/2013 na dodávku tovarov, licencií a služieb súvisiacich s nasadením elektronickej tvorby testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl zo dňa 19.12.2013 (ďalej RZ) uzavretej medzi Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) a IBM Slovensko, spol. s r. o. Systém tvoril predmet dodania 1 (centrálny systém na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy - ďalej aj “Dielo”).
Dielo bolo vytvorené v dvoch fázach; v prvej dodávkou základného programového vybavenia a základnou kastomizáciou na základe schválenej detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ-1) = dodávka tovarov. Následne nasadením do prevádzky a aplikáciou nových testovacích a hodnotiacich nástrojov, postupov a metodík bola s cieľom odzrkadliť skúsenosti a priebežné optimalizačné zmeny spracovaná nová verzia detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ-2). Táto zadefinovala zásadné kastomizačné úpravy, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter unikátne a ich realizáciu vykonal dodávateľ na základe detailných znalostí systému a tomu zodpovedajúcimi špecifickými postupmi a technikami.
Výsledné dielo tak predstavuje jedinečný celok, ktorého prevádzku a ďalšie prípadné úpravy/opravy je možné vykonávať iba na základe detailných znalostí doterajšieho vývoja a z toho vyplývajúcich skúseností a zručností.
Špecifickou oblasťou je prevádzková podpora pre integračnú vrstvu na systémy poskytujúce dátové zdroje, pri ktorých je vysoké riziko vzniku dátovej inkonzistencie a vzhľadom na špecifická vstupných údajov aj vysoká miera ad-hoc neštandardných úkonov. Pre riadne zabezpečenie činností prevádzkovej podpory je nevyhnutná detailná znalosť rezortného prostredia, integračnej vrstvy, dátových štruktúr a interných algoritmov spracovania, čo predstavuje oblasť znalostí výhradne na strane tvorcu systému.
Zároveň, spoločnosť IBM Slovensko s.r.o. poskytla k Dielu základnú licenciu v zmysle ustanovení článku 1, bod 1.1, ods. 1.1.6 RZ, ktorá nezahrňuje právo na spracovanie, úpravu a preklad diela ako takého a IBM Slovensko neudelila NUCEM-u licenciu/súhlas na také použitie Diela, ktoré by NÚCEM oprávňoval vykonať úpravu alebo spracovanie Diela takým spôsobom, ktorý by predstavoval zmenu funkcionalít Diela. Výkon majetkových práv k Dielu v takomto rozsahu zostal zhotoviteľovi Diela.