Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11970 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
11 449 028,00 EUR bez DPH

Obstarávateľ po preskúmaní relevantného trhu zistil, že nie je možné zabezpečiť servis a prevádzku systému APONET inou spoločnosťou ako PLAUT. V danom prípade nie je možné prevádzkovať systém bez využitia osobitného Know-How. Osobitné požiadavky na prevádzkovanie systému vychádzajú z legislatívnych, technických a časových faktorov budovania systému počas jeho prevádzkovania a pre špecifické potreby obstarávateľa. Spoločnosť PLAUT je ako jediná schopná technicky zabezpečiť všetky špecifické potreby obstarávateľa v produkčnej prevádzke poštového systému a všetkých jeho podporných modulov. Situáciu objektívnej výlučnosti okrem potreby využitia osobitného Know-How s ktorým disponuje spoločnosť PLAUT spôsobujú aj ďalšie technické dôvody. Medzi najdôležitejšie technické dôvody, pre ktoré neexistuje hospodárska súťaž pri predmetnej zákazke je špecifická infraštruktúra a príslušná technológia, integrácie na ostatné systémy SPAS, interoperabilita a kompatibilita tohto systému. Obstarávateľ musí zabezpečiť prevádzku k predmetnému informačnému systému tak, aby bola zachovaná kontinuita nasádzania zmenových požiadaviek v zmysle bezpečnostných, kvalitatívnych a kapacitných požiadaviek na bezporuchovú prevádzku a maximálnu možnú dostupnosť informačného systému, infraštruktúry a všetkých služieb pre samotného obstarávateľa. Zásahmi do jednotlivých komponentov samotných modulov systému sa musia tieto zásahy v maximálnej možnej miere eliminovať tak, aby nesprávnym aplikovaním týchto zmien nedošlo k poruchám, ktoré by mali fatálne následky v podobe nedostupnosti služby. Z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti a prevádzky je nutné požadované zmeny realizovať so zreteľom na špecifiká infraštruktúry a poskytovateľ musí mať znalosť prostredia, všetkých dotknutých informačných systémov a technologických celkov, ktoré sú integrálnou súčasťou IT systému SPAS, ktorý PLAUT prevádzkuje.
Nedostatok primeraných alternatívnych/náhradných riešení je primárne spôsobený technickými dôvodmi špecifickej infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie prevádzky, ktoré spočívajú v súvisiacich technických okolnostiach a rizikách, ktoré spôsobujú, že je technicky nemožné pre iný hospodársky subjekt dosiahnuť požadované špecifické ciele tohto verejného obstarávania. Neexistencia hospodárskej súťaže nebola a nie je spôsobená umelým zúžením parametrov tohto verejného obstarávania. Predmet zákazky neobsahuje žiadne technické parametre, ktoré by mohli obmedzovať hospodársku súťaž.

Pripomente mi co je definicia vendor locku?