Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11729 - DES

Celková hodnota zákazky 1 526 664,0000 Mena EUR bez DPH

Spoločnosť Martes, s.r.o., v liste zo dňa 18.03.2016 adresovanom SP, a. s., prehlasuje, že na všetky SW aplikácie, vyvinuté a vyvíjané v súvislosti so systémom LOGIS - podpora logistických činností spoločnosťou Martes, s.r.o., pre Slovenskú poštu, a. s., má spoločnosť Martes, s.r.o., v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a EÚ výhradné autorské práva. Ako autor diela a pôvodný dodávateľ služieb čestne prehlasuje, že je jedinou spoločnosťou schopnou poskytnúť služby tak, aby nevznikali technické ťažkosti v rozšírení, prevádzke a údržbe systému.
Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť Zmluvy o poskytovaní podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS LOGIS na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb - Service Level Target /SLT/ zo dňa 07.05.2014 uzatvorenej so spoločnosťou MARTES, s.r.o., uplynula dňa 07.05.2016, ako aj na základe čestného prehlásenia spoločnosti Martes, s.r.o., zo dňa 18.03.2016, je potrebné, v súlade s § 98 ods. 1 písm. b) bodom č. 2 zákona o verejnom obstarávaní, osloviť v rámci priameho rokovacieho konania spoločnosť Martes, s.r.o., nakoľko daný predmet obstarávania môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt.