Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10110 - DES

@skdd, @Lubor @jsuchal - 4m servisna zmluva pre Plaut…

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 28.07.2016 uplynie platnosť zmluvy uzavretej medzi SP, a. s., a spoločnosťou Plaut Slovensko, s. r. o., ktorej predmetom je poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET na základe dohodnutej úrovne služby Service Level Agreement (SLA) a na základe Čestného prehlásenia spoločnosti Plaut Slovensko, s. r. o., v ktorom uvádza, že je výhradným vykonávateľom majetkových práv k IS APONET, je nutné, v súlade s § 98 ods. 1 písm. b) bod č. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj a z dôvodu možných dôsledkov výpadku IS APONET, osloviť v rámci priameho rokovacieho konania spoločnosť Plaut Slovensko, s. r. o., nakoľko daný predmet obstarávania môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt.