Portál Lepšie služby - o projekte a pláne aktivít na r. 2022/2023

Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá pomáha k lepším elektronickým službám štátu na Slovensku.

Projekt Lepšiesluzby.sk predstavuje priestor, kde sa občania, podnikatelia, ale aj úradníci môžu zapojiť a upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, alebo zaslať podnety v podobe návrhov na ich zlepšenie.

Každý podnet je odborne spracovaný, posúdený a posunutý do rúk zodpovedných úradov a správcov elektronických služieb. Všetky podnety sú uverejnené v časti „Zadané podnety“, kde môžete získať prehľad o tom, v akom stave riešenia podnety sú.

Prihlásený užívateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie k podnetom.

“Lepšie služby” predstavujú prvý portál na centrálne nahlasovanie chýb v slovenskom eGovernmente a po dvoch rokoch od spustenia sme boli pozvaný na jeho pilotnú implementáciu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V roku 2022 prebieha ďalší rozvoj portálu Lepšie služby v rámci projekt “Spolu sme Slovensko.Digital” podporeného z grantu ACF, ktorý je plánovaný až do apríla 2023 - Spolu sme Slovensko.Digital | Slovensko.Digital

Cieľom celého projektu je odstrániť bariéry, ktoré bránia participácii a umožniť širokej verejnosti angažovať sa v témach eGovernmentu.

Plán na rok 2022/2023:

  • vylepšenie formulára na nahlasovanie chýb elektronických služieb a zber námetov na ich zlepšenie
  • lepšia kategorizácia stavu podnetov
  • “klietka hanby” - prehľad riešenia podnetov podľa jednotlivých úradov

“Lepšie služby” plánujeme realizáciou aktivít projektu dostať viac do povedomia ľudí a pripraviť funkčné riešenie na zbieranie podnetov od ľudí na jednom mieste pre všetky elektronické služby štátu, čo zefektívni nahlasovanie podnetov a nápadov na zlepšenie všetkým ľuďom na Slovensku.
LS_cover