Podporné servisné služby ESKN

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Podporné servisné služby ESKN
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16612 - VBS

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 5 352 760,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 791 505,00 Mena: EUR bez DPH

 1. Vysvetlenie Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: Nositeľom a vykonávateľom vyhradnych práv, ktoré vyplyvajú z autorskych práv k softvérovym komponentom
  vytvorenym v rámci ESKN pre účely Zmluvy o dielo je však podľa súčasného platného právneho stavu výlučne
  spoločnosť DWC, na ktorú svoje autorské a majetkové práva ostatní dvaja zhotovitelia (t.j. NESS SK aj NESS CZ)
  delegovali výhradnou licenciou. Spoločnosť DWC tieto práva nepreviedla na žiadne tretie osoby, ani neautorizovala
  žiadneho zmluvného partnera na vykonávanie akychkoľvek zmien, úprav, modifikácií či na rozvoj autorských diel
  dodaných verejnému obstarávateľovi na účely Zmluvy o dielo.

Tu je k tomu zmluva: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2693770&l=sk

Ináč “Zmluvné strany v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností prehlasujú, že Riešenie umožňuje koncovým užívateľom prístup k dátam, ktoré objednávateľ pripravil na zverejnenie (pripravené v adresári pre uloženie dát na import) na produkčnom prostredí.”

1 Like

Smutne, dalsi podvod na zaklade autorskych prav. NA UPVII si mozu pisat kopec koncepcii, ale toto je realita…