Plazmové pero na liečbu dekubitov pohybovo zdravotne postihnutej populácie

Hlavným cieľom projektu je liečba dekubitov a to v súčasnosti aj v neliečiteľných štádiách.
Ide o vývoj inovatívneho zariadenia, ktoré môže výraznou mierou znížiť vplyv tohto zdravotného postihnutia na sociálne vyčlenenie zo spoločnosti.
Výsledkom zlepšeného (alebo aspoň nezhoršeného) fyzického stavu pacienta bude zlepšenie sebestačnosti, zníženie sociálnej izolácie, nadobudnutie životnej perspektívy s následným zvýšenia kvality života.
Projekt je zameraný na výskum a vývoj plazmového pera - určeného pre regeneráciu chronicky degenerovaného kostrového svalstva s cieľom zvýšiť pohybovú schopnosť osôb so zdravotným postihnutím a tým napomôcť integrácii v spoločnosti.

Link na stiahnutie projektu: