Pinf - hrou k integrácii mentálne postihnutých

Predmetom projektu je vývoj hier PINF, ktoré slúžia ako didaktická pomôcka na rozvoj zručností ľudí s mentálnym postihnutím, s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami, zmyslovým vnímaním, narušenou komunikačnou schopnosťou a taktiež s obmedzenou koordináciou a motorikou horných končatín. Hlavným tvorcom myšlienky hier Pinf je gymnazista Ondrej Vrábel, laureát Krištálového krídla za filantropiu za rok 2016. Projekt je inováciou už existujúcich aplikácií a portálu www.pinfhry.sk. Používateľmi hier sú domácnosti, v ktorých je prítomná osoba so zdravotným postihnutím a inštitúcie venujúce sa starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Partnerom v rámci realizácie projektu je Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím SR, o. z.
Po realizácii projektu bude pre cieľovú skupinu projektu dostupných 5 nových hier na portáli www.pinfhry.sk. Nové hry budú dostupné aj pre platformy Windows 7 a 8, Android, iOS, Windows 10, Mac OS X a Linux. Nové hry budú slúžiť ako didaktická pomôcka pre ľudí s mentálnym postihnutím na rozvoj ich zručností. Primárne budú hry určené predovšetkým pre ľudí postihnutých mozgovou obrnou ako aj pre osoby postihnuté autizmom. Tým, že hry budú slúžiť ako pomôcka využiteľná v špeciálnych vzdelávacích zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb na rozvoj zručností, ktoré sú u týchto osôb z dôvodu postihnutia na nízkej úrovni, projekt významnou mierou prispeje k sociálnej integrácii tejto skupiny osôb.

Odkaz na prílohu č. 10 žiadosti o NFP
https://drive.google.com/file/d/10bwKRONEE3SxXsiUVjq6pyaXfpWZSyyS/view?usp=sharing

1 Like