Odkúpenie majetkových práv k IS VS

Tak a máme tu jeden z prvých precedensov ako sa odkupujú práva na úpravy systému

ŠUSR v rámci PRK kupuje práva na úpravu systému INTRASTAT od firmy SOFTEC s.r.o.
Cena 868 300 eurb bez PDH

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474574

Vie niekto niečo bližšie je to príprava na verejnú súťaž ?
Je to neaký zámer MIRRI a dá sa očakávať že takto budú postupovať aj pri ných OVM a vysporiadavať sa vendor lock ?

Zmluva ešte nieje zverejnená takže nieje úplne zrejmé čo všetko obsahuje?

hmm…zaujimave

pockam si na zmluvu este a potom napisem nazor

Ide o prípad, keď pri zadávaní predmetnej zákazky použitie niektorých z otvorených postupov upravených v
zákone o verejnom obstarávaní nie je skutočne možné, z dôvodu existencie situácie výlučnosti, ktorá vznikla v
dôsledku existencie objektívnych technických a právnych dôvodov, pre ktoré neexistuje žiadne primerané
alternatívne, resp. náhradné riešenie, pretože z objektívnych dôvodov, t. j. z dôvodov, ktoré nevznikli so zreteľom
na postup verejného obstarávateľa uskutočnený v minulosti a ani v súčasnosti pri zabezpečovaní požadovaných
cieľov, nie je možné zabezpečiť rovnaký, resp. podobný výsledok inou službou prostredníctvom iného
hospodárskeho subjektu tak, aby nevznikli neprimerané ťažkosti a náklady pri dosiahnutí splnenia všetkých
potrieb verejného obstarávateľa.
Nedostatok primeraných alternatívnych/náhradných riešení nie je spôsobený subjektívnymi faktormi, ale
primárne technickými a právnymi dôvodmi, ktoré spočívajú v rôznych súvisiacich technických okolnostiach,
technických obmedzeniach a technických rizikách, ktoré spôsobujú, že je technicky nemožné pre iný hospodársky
subjekt dosiahnuť požadované ciele verejného obstarávania za súčasného splnenia osobitných požiadaviek na
nízku chybovosť pri zásahoch do integrovaného IS používaného v ŠUSR, najmä v súvislosti s nevyhnutnou
potrebou kladenia dôrazu na bezpečnosť, nakoľko v tomto prípade sú neprípustné zásahy, ktoré by boli čo i len
v minimálnej miere chybové v ekonomických dôsledkoch presahujúcich niekoľkonásobne prevádzkové náklady
systému INTRASTAT. Technické dôvody vyplývajú aj z potreby využitia osobitného know-how pri zabezpečovaní
technicky bezproblémovej prevádzky, optimalizácie a rozšírenia predmetných informačných integrovaných
systémov ako aj z osobitných požiadaviek na integráciu a kompatibilitu jednotlivých integrovaných čiastkových
IT riešení v cieľovej architektúre ŠUSR, ktoré sa musia splniť, aby sa zabezpečila interoperabilita potrebná pre
spoľahlivé fungovanie elektronických služieb, ktoré sú predmetom obstarávania.
Okrem technických dôvodov situáciu neexistencie primeranej alternatívy, resp. náhrady spôsobujú aj ďalšie
objektívne okolnosti, ktoré tvorí súhrn právnych, časových, ekonomických aspektov a osobitných okolností.
Časové aspekty vychádzajú prevažne z technických aspektov interoperability, kedy prepojenia na jednotlivé
podporné systémy majú kľúčový dopad na bezpečné a ekonomické prevádzkovanie systému ako celku.
Ekonomické aspekty spočívajú v jednak v povinnosti verejného obstarávateľa zabezpečiť ochranu už
vynaložených finančných prostriedkov cez trvalú udržateľnosť ako aj v zabezpečení účelného, hospodárneho a
efektívneho vynakladania ďalších finančných prostriedkov potrebných pri rozširovaní funkcionalít vyžadujúcich
legislatívou predmetného integrovaného informačného systému.
Chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov tohto verejného obstavania
postupom verejného obstarávateľa z jeho vlastnej vôle a ani v minulosti. Uvedené potvrdzuje napr. opis
predmetu zákazky, v ktorom neboli špecifikované technické parametre, ktoré by mohli vylučovať účasť
hospodárskych subjektov.
Zo všetkých uvedených okolností, či už technických alebo iných je možné v zásade konštatovať, že v danom
prípade boli naplnené všetky predpoklady pre použitie postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm.
b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní predmetnej zákazky, nakoľko ide jednoznačne o situáciu
objektívnej výlučnosti vyplývajúcej z technických a právnych dôvodov pre ktoré neexistuje žiadne primerané
alternatíve, resp. náhradné riešenie, prostredníctvom ktorého by bolo možné dosiahnuť ciele vyplývajúce z
požiadaviek na zabezpečenie funkcionalít systému INTRASTAT, a neexistencia hospodárskej súťaže nie je
výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.