Novy zakon o ochrane osobnych udajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zahájil
legislatívny proces, ktorého výsledkom bude nový zákon o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon“) harmonizovaný so Všeobecným
nariadením o ochrane osobných údajov. Na portáli Slov – lex bola dňa 7.
novembra 2016 zverejnená Predbežná informácia obsahujúca základné fakty
o pripravovanom zákone (dôvody na jeho prijatie, základné ciele,
zhodnotenie súčasného stavu v oblasti ochrany osobných údajov v SR,
spôsob zapojenia verejnosti a predpokladaný termín začatia
pripomienkového konania).

Zároveň zverejnením Predbežnej informácie na portáli Slov – lex úrad
zahájil aj proces Konzultácií v zmysle Jednotnej metodiky na
posudzovanie vybraných vplyvov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/184

2 Likes

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/medzirezortne-pripomienkove-konanie-k-navrhu-noveho-zakona-o-ochrane-osobnych-udajov

@ps-bezpecnost