Novela Zákona o verejnom obstarávaní v MPK

V medzirezortnom pripomienkovacom konaní je novela zákona o verejnom obstarávaní. MPK je skrátené (čo je špeciálne v čase prázdnin trošku drzovka). Už teraz tam vidíme pár “zaujímavostí” - napríklad informačný systém obstarávania…
@trina @matej_marcin - pripomienky budú vítané.

2 Likes

Mňa konkrétne trápi toto :

_§ 20a _
Systém elektronického verejného obstarávania

_(1) Systém elektronického verejného obstarávania je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie elektronickej komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní. Správcom systému elektronického verejného obstarávania je úrad. _

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní uskutočňovať elektronickú komunikáciu a výmenu informácií prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania pri
a) zadávaní nadlimitnej civilnej zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nepostupuje podľa § 66 ods. 8,
_b) zadávaní nadlimitnej civilnej koncesie a _
c) súťaži návrhov.

Takže sa (podľa mojich informácií) za 14 miliónov EUR vyvinie nový informačný systém, ktorý bude robiť presne to, čo dnes robia komerčné informačné systémy za zlomok ceny. Navyše sa použitie týchto komerčných systémov zakáže.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620

1 Like

vedel by si to naformulovať ako pripomienku? Vieš štandardný formát:

 • k paragrafu
 • pripomienka, resp. čo chceme (chceme aby to vypustili uplne zo zakona?)
 • odôvodnenie

㤠20a
Systém elektronického verejného obstarávania

(1) Systém elektronického verejného obstarávania je certifikovaný informačný systém podľa § 151a, ktorý slúži na zabezpečenie elektronickej komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie:
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a osoby podľa § 8 využívajú certifikované systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých realizujú v súčasnosti už nie len elektronické aukcie pri verejnom obstarávaní ale využívajú aj elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania. Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a osoby podľa § 8 za týmto účelom vlastnia elektronické nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy a zároveň spĺňajú požiadavky verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 8 s prispôsobením na ich interné podmienky, ako komfortný elektronický nástroj vo verejnom obstarávaní.
Nadobudnutie elektronických nástrojov pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní nepochybne znamenali pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov nemalú finančnú investíciu z verejných zdrojov. Zamestnanci obsluhujúci elektronické systémy na elektronické aukcie a elektronickú komunikáciu u verejných obstarávateľov a obstarávateľov majú zaužívané pracovné rituály a v systémoch majú kompletnú históriu a archiváciu verejných obstarávaní, čo v prípade zmeny systému vnesie aj zmenu do ich pracovných návykov s následným spomalením v procesoch verejného obstarávania.
Nezanedbateľným argumentom sú aj nie malé investície IT firiem, ktoré elektronické nástroje pre potreby verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 8 vyvinuli a následne certifikovali pre elektronické aukcie.
Povinnosť certifikácie systémov dostatočne vyselektuje systémy, ktoré spĺňajú požiadavky na samotný proces zo strany verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 8, tak aby vyhovovali ich potrebám a požiadavkám legislatívy. Zároveň zabezpečí možnosť kontroly zo strany úradu, respektíve iných kontrolných orgánov.

1 Like

Prebehla som si tiež návrh novely zákona a teda pripájam zopár postrehov:

 • načasovanie je naozaj zaujímavé - a to jednak z dôvodu pustenia návrhu novely zákona do skráteného MPKv čase dovoleniek (najmä v tomto poslednom týždni), ale ja z dôvodu voľby nového šéfa ÚVO, ktorý môže mať diametrálne odlišný názor o smerovaní úradu (napr. aj v oblasti elektronizácie…)
 • skrátené MPK je odôvodnené o. i. “Z dôvodu termínov stanovených v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 277 zo 7. júna 2017 a v pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Z dôvodu potreby zosúladiť úpravu zákona o verejnom obstarávaní s úpravou smerníc v oblasti verejného obstarávania.” - toto uznesenie vlády však ukladá ÚVO iba: “B.17. v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom vnútra pripraviť novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby kritérium sociálneho aspektu bolo ľahšie použiteľné a rozhodujúce (do 31. augusta 2017) a B.18. v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom vnútra ustanoviť výnimku z aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby dodávanej subjektom sociálnej ekonomiky pre verejného obstarávateľa (do 31. augusta 2017)”
  -> myslím, že toto bolo vcelku zneužíté na ďaleko rozsiahlejšiu úpravu a novelizáciu, pričom sa práve týmto uznesením vlády zdôvodňuje skrátené MPK… :frowning:
 • návrh novely prináša aj pozitívne úpravy, ktoré je potrebné oceniť - zrušenie 2obálkového predkladania ponúk a s tým súvisiace skrátenie času pre obstarávanie a zjednodušenie procesu konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného, možnosť “reverznej” súťaže aj v podlimite mimo EKS a pod.
 • o opätovnom zavedení odbornej spôsobilosti sa toho už nahovorilo dosť, nie je to úplne novinka a je to aj trend, ktorý je badať naprieč EÚ (profesionalizácia obstarávania) - otázne je, ako toto bude vnímané odbornou verejnosťou a najmä veľkými verejnými obstarávateľmi
 • zaujímavé je aj vyňatie stavebných prác un-block z obchodovania na EKS a pozitívne vnímam vyňatie služieb s intelektuálnym plnením z obchodovania EKS (oboje v podstate bolo už konštatované viac/menej vo výkladových stanoviskách ÚVO)
 • zaujímavé je sledovať myšlienkový a koncepčný posun ÚVO pri elektronizácii - prvotný zámer bol práve certifikácia systémov a umožnenie využitia systémov, ktoré sú už existujúce a etablované na trhu, akurát by ich použitie bolo naviazané na certifikáciu, aby bola zabezpečená aká taká garancia súladu so zákonom a pravidlami pre informačné systémy, resp. s ohľadom na nejaké bezpečnostné požiadavky…
 • nový Systém EVO vyhradzujú pre nadlimitné zákazky (s výnimkou EKS, ktoré je tiež použiteľné pre nadlimit), pre podlimit teda naďalej ostáva možnosť využitia aj iných systémov…
  V tomto kontexte by ma celkom zaujímalo, ako sa má tento systém a kedy realizovať, nakoľko EVO t. č. nie je vo vyhovujúcom stave a obstarávanie na nový IS som nepostrehla :stuck_out_tongue: … ak to chcú ešte len obstarávať a následne implementovať, tak to som zvedavá, ako sa stihne termín 18.10.2018 na povinnú elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo VO, ktorý je posledným možným termínom vyplývajúcim aj zo smerníc. Prechodné ustanovenia o tomto nepojednávajú a dajú sa principiálne čítať tak, že od 1.2.2018 je možné realizovať nadlimitné zákazky len prostredníctvom systému EVO podľa § 20a (ibaže by mi niečo unikalo).
 • súhlasím s pripomienkou M. Marcina ohľadne pripustenia aj iných systémov a jeho návrhom na úpravu § 20a pre použitie certifikovaných systémov
1 Like

Tu sa obávam, že v ďalšej novele to bude rozšírené aj na podlimity…

“Myšlienkový a koncepčný posun ÚVO pri elektronizácii” zaujal a hlavne prekvapil aj mňa.

Pokiaľ ide o systém EVO, ten je v momentálnej podobe podľa mňa takmer nepoužiteľný. Podľa neoverených informácií, ktoré sa ku mne dostali, má sa udiať “update” systému EVO (v podstate nový systém) za cca 14M EUR. Obstarávanie na tento systém ešte nebolo vyhlásené, aj preto si myslím, že nový systém EVO do 18.10.2018 nebude funkčný. Myslím, že maximálne sprevádzkujú “Potemkina” na spôsob prvej verzie EKS…

Vyňatie stavebných prác a služieb s intelektuálnym plnením z EKS vnímam aj ja pozitívne. Malo to prísť už dávno. :slight_smile:

Zavedenie odbornej spôsobilosti je podľa mňa taktiež skôr pozitívny krok. Otázne je, ako bude implementovaný - školenia, skúšky, cena, kto bude udeľovať …

Práve tou povinnou elektronickou komunikáciou si nie som istá, pretože sa medzi prechodnými ustanoveniami neuvádza, že podľa § 20a by sa malo postupovať až k 18.10.2018… Hovorí sa jedine o zákazkách, ktoré sa začnú do 31.1.2018 :frowning:
Ibaže by sa to subsumovalo pod § 187 ods. 8 ZVO - "Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa do 31. marca 2017 do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile. "

…mal som zaujimavy rozhovor, kde mi bola pripomenuta jedna kruta pravda a opat som precitol do reality z mojej naivnej predstavy VO do 2,5 mil EUR…

…ak stat alebo subjekt nakladajuci s verejnymi zdrojmi obstarava nieco nad 130 000,- EUR, tak to je rovnaky administrativny porces na strane obstaravatela ako keby obstaraval za napr. 30 000 000,- EUR…cize use case, ze by niekto obstaraval napr. za 2,5 mil EUR a potom o 1,5 roka opat, nenastane…to by musel nejaky vysoky statny uradnik priamo nariadit…