Novela zákona o dôveryhodných službách v MPK

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/930
Zdôvodnenie skráteného MPK:
Slovenskej republike bolo doručené Odôvodnené stanovisko Komisie C(2018) 7080 final zo dňa 8. novembra 2018 - Porušenie č. 2017/4075 v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Z dôvodu časovej naliehavosti a hrozby značnej hospodárskej škody a nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie je materiál predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
|Dátum začiatku MPK: |14.12.2018|
|Dátum konca MPK: |27.12.2018|

Stále zle, betónujeme nesúladné nekoncepčné madátne certifikáty/podpisy.

oktrojovať fyzickej osobe napr. zamestnancovi používanie kvalifikovaných certifikátov na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpsiu je za hranicou. Fyzicka osoba sa musi vyzdy slobodne rozhodnut, ci bude pouzivat kvalifikovany certifikát na aurtorizáciu.

Pri kvalifikovanej pecati toto nie je. Tam FO musi pri konaní za PO pouzívať kvalifikovanu pecat/certifikat ak je to nevyhnutné.