Nové webové sídlo NKÚ

NKÚ získalo grant na nové webové sídlo v sume viac ako 500 tis. €
Je tá cena primeraná?
zmluva: https://crz.gov.sk/data/att/4132630.pdf
link ITMS: https://www.itms2014.sk/projekt?id=dab211f9-49ab-44e9-8d59-dea9762c0da7

Cieľom projektu je modernizácia informačného systému Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR - isvs_8413 (ďalej len „Portál“). Modernizácia zahŕňa úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému, ktoré vyplynuli z potrieb technologických ale aj legislatívnych zmien a to nasledovne:

  • Technologická potreba zmeny je daná tým, že súčasný produkt Liferay, nad ktorým je vybudovaný Portál NKÚ SR, v danej verzii je už mimo podpory, čo spôsobuje problémy pri prevádzke a ďalšom rozvoji Portálu NKÚ SR.
  • Legislatívna potreba je daná tým, že NKÚ SR ako OVM má povinnosť udržiavať prevádzkované systémy v aktuálnom a zabezpečenom stave - eliminácia bezpečnostných chýb aplikovaním záplat alebo udržiavaním aktuálnych verzií produktov.

Úpravy sú realizované primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien, vykonávaných prostredníctvom existujúcej Zmluvy o poskytovaní servisných a rozvojových služieb Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR - Z/22/2021 | Centrálny register zmlúv

Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovaný Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

Cieľovými skupinami projektu sú používatelia Portálu, kam patria:

  • Zamestnanci NKÚ SR
  • Vedenie NKÚ SR
  • Občan / podnikateľ

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít a to Analýza a Dizajn, Implementácia a testovanie a Nasadenie. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, ktorý dosiahne hodnotu 1 úsek.

Budu aj open data?

Podľa popisu žiadne open data.
Úroveň open data tohto úradu je žalostná:

Pekná pálka, ak si odmyslím že MIRRI poskytuje template pre štátne weby zdarma …

1 Like

Ono to nie je taký template, že si tam niekto nahádže texty a všetko je hotové. Pri IDSK sa bavíme o malej časti sekcie Analýza a dizajn a stále to niekto musí na základe dát a požiadaviek nakresliť, nakódiť.

2 Likes