Nemožnosť robiť hromadné pripomienky na iných weboch

Fast forward: zmena vlády, novému premiérovi sme toto pripomenuli aj ako spoločná kampaň MVO, aj S.D v liste 16.5., táto téma sa dostala aj do Programového vyhlásenia vlády: “Vláda navrhne obnovenie práva na uplatňovanie zásadných pripomienok v procese pripomienkového konania všetkým zástupcom podnikateľov, neziskových organizácií a odbornej verejnosti tak, ako to bolo pred septembrom 2022.

Teraz je v MPK zmena legislatívnych pravidiel: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/369
Konkrétne, navrhnuté je vypustenie čl.14 ods.6, čiže “ako sa robia hromadné pripomienky” zostane iba v zákone č.400/2015 - to je v poriadku.

Za S.D som dal takéto pripomienky: (to isté ako píšem vyššie)


K čl.13 ods.9:
Navrhujeme na koniec vety v čl.13 ods.9 pripojiť slová: “a to prostredníctvom jeho grafického rozhrania, alebo verejne dostupného aplikačného rozhrania.”

Odôvodnenie:

Vzhľadom na dlhodobo subštandardný stav portálu Slov-lex z hľadiska používateľskej prívetivosti, ako aj vzhľadom na komplikovanosť legislatívneho procesu, vidíme veľké prínosy, ak by komunikácia s portálom bola umožnená aj prostredníctvom verejne dostupných aplikačných rozhraní (OpenAPI). Takýmto spôsobom budú môcť subjekty podieľajúce sa na pripomienkovaní právnych predpisov automatizovať interakciu s portálom Slov-lex, čím ušetria nemalé množstvo času, a taktiež sa zníži riziko omylov vyplývajúcich z mylného použitia nie veľmi prehľadných funkcií grafického rozhrania portálu.

Podľa informácií, ktoré sú nám dostupné, je vytvorenie verejne dostupných aplikačných rozhraní pre funkcie zasielania pripomienok prostredníctvom portálu Slov-lex pomerne jednoducho realizovateľnou zmenou v rámci existujúceho rámca podpory prevádzky a zmien portálu.

Pripomíname, že podpora vytvárania verejne dostupných aplikačných rozhraní je dlhodobo súčasťou stratégie informatizácie verejnej správy. Špecificky podľa §25 ods.7 zákona č.305/2013 je už v súčasnosti uložená správcom portálov povinnosť vytvoriť verejne dostupné aplikačné rozhrania na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom všade tam, kde je to možné prostredníctvom grafického rozhrania. Doteraz však správca portálu Slov-lex nereflektoval na túto povinnosť, predpokladáme že na základe vyhodnotenia, že použitie funkcie pripomienkovania návrhov zákonov nie je elektronickým podaním v zmysle zákona č.305/2013.

Preto najmä s ohľadom na zvýšenie právnej istoty považujeme za vhodné možnosť interakcie s portálom Slov-lex prostredníctvom verejne dostupného aplikačného rozhrania formalizovať. Nie je potrebné vykonať to zmenou zákona (č.400/2015), keďže práva a povinnosti súvisiace s používaným portálu zostávajú nezmenené, ide iba o formu komunikácie s portálom. Konkretizácia možnosti použitia verejnej dostupného aplikačného rozhrania portálu Slov-lex je úpravou podrobnosti týkajúcej sa procesu tvorby právnych predpisov, je preto vhodné vykonať ju v súlade s §2 ods.3 zákona č.400/2015 v týchto Legislatívnych pravidlách vlády.


K bodu 2 (čl.16 ods.6)
Podporujeme zámer zosúladiť znenie Legislatívnych pravidiel vlády a zákona č.400/2015. Vypustenie čl.16 ods.6 pomôže zachovať doterajší status quo pri vytváraní a uplatňovaní hromadných pripomienok. Bez ohľadu na stav portálu Slov-lex je správne, ak si organizátori hromadnej pripomienky môžu riadiť získavanie jej podpory nezávisle od tohto portálu a až následne sa rozhodnú, či pripomienku uplatnia.
S cieľom zvýšiť automatizáciu legislatívneho procesu (ktorý bol deklarovaný ako dôvod zmien pri predchádzajúcej úprave LPV) však odporúčame realizovať ďalšie zlepšenia v procese uplatňovania hromadných pripomienok, najmä umožnenie samostatného nahratia zoznamu podporovateľov k hromadnej pripomienke a oddelenie okamihu vytvorenia hromadnej pripomienky a nahratia zoznamu podporovateľov. Príslušný spôsob práce bude vhodné aj formalizovať v týchto Legislatívnych pravidlách vlády.

1 Like

Zmena legislatívnych pravidiel má byť schvaľovaná vládou pozajtra (6.7.).
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28585/1

Čl.14 ods.6 sa má vypustiť (ako bolo v MPK), čiže riziko nemožnosti robiť hromadné pripomienky na iných weboch bude odstránené.

Naše pripomienky k OpenAPI a novým možnostiam pre hromadné pripomienky boli formálne “neakceptované”, ale s týmto vysvetlením: “Pripomienka nad rámec návrhu. Predkladateľ posúdi možnosti technickej zmeny informačného systému Slov-Lex v rámci jeho ďalšieho rozvoja.” To znie pozitívne.

Zmena bola schválená a nové pravidlá boli publikované. Vec je nateraz uzavretá, hromadné pripomienky sa robia ako doteraz.

Toto celé dobre dopadlo ako ukážková akcia občianskej spoločnosti, vďaka @filip za upozornenie, vďaka Via Iuris že sa toho chopili, vďaka 94 ďalších MNO za podporu a vďaka príčetným ľuďom vo verejnej správe, ktorí vyvažujú diletantov tamže.

5 Likes