Návrhy v PPK

Apriori neviem, či je potrebné byť takto prísny, pretože istý podiel na progrese daného zákona každý účastník priniesol. Treba sa na to pozrieť aj v kontexte, pretože predtým už bol pokus dať eGOV zákon na stôl (2010) a stálo to v agónii - pretože práve úradníci neboli zrejme schopní nájsť koncenzus v jeho textácii. Práve myšlienka mediácie aktérov je tá progresívna myšlienka, ktorá dnes v rámci slovenskej spoločnosti chýba. Je ale jasné a súhlasím s diskutujúcimi, že finálne znenie by jednoznačne malo byť prezentované a aj “učesané” úradníkmi a nie IT firmami … Uvedené platí aj pre tvorbu strategických dokumentov cez AK VS

1 Like

Bohužiaľ, teraz sa k zodpovednosti za situáciu okolo elektronických schránok nehlásia.
Však mali len dobré úmysly. :unamused:

Mojim cieľom je osvojovať si dobré pripomienky a vznášať ich v rámci PPK aj MPK za ÚPVii. Súhlasím aj s tým, že by sa to malo zoficialnit…
O tej osvete, školeniach škoda hovoriť, to je niečo co chýba celému prostrediu VS…
Budú ti síce oponovať ved predsa školenia v rámci OPISackych projektov boli ku všetkým, áno boli, ale boli ku konkrétnym systémom, nie k eGovernmentu ako celku. A to je to co úradníkom chýba, nemajú základne informácie o rozdieloch konania v “papierovom svete” a “elektronickom svete”, najmä im stále vysvetľujem potrebu zmeny v komunikačných kanáloch.
Ak nemajú základne informácie a nepoznajú súvislosti, tak potom sa nemôžeme čudovať aké zákony sa produkujú. Totižto úradník je ten, kto tvorí v zákone proces, poslanci riešia viacmenej hmotnoprávne normy.
A tak to vyzerá s našim eGovernmentom v praxi -jeden zákon má cca 85 novelizačných článkov a viacerými spôsobmi riešený prístup k zbieraniu údajov:

čl. IV bod 19.
V § 518 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po právoplatnosti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia voči právnickej osobe krajský súd bez meškania upovedomí toho, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká a orgán, ktorý má rozhodnutie vykonať.“.

čl. 5 bod 2.
V § 4a ods. 7 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov fyzickej osoby,“ nahrádzajú slovami „výpis z registra trestov osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a“ a za slová „právnickej osoby“ sa vkladá slovo „aj“.

Na prvom vidno, ako by to malo vyzerať, povinnou osobou voči GP nie je občan ale súd. Tu ale treba povedať, že sa nesledoval cieľ eGovernmentu, aj keď výsledný stav tento cieľ spĺňa (kanál G2G).

Na druhom vidno ako úradníci pri tvorbe predpisu uvažujú a namiesto toho, aby povinnou osobou bola GP, tak pýtajú od občana Výpis (G2C).

Nebolo možné zrušiť v zákonoch tieto texty a do zákona generálne upraviť povinnosť zisťovať si bezúhonnosť štátnym inštitúciam od GP?

Lebo predsa občan nepotrebuje nikde tento výpis / odpis pre seba, potrebuje to len v prípade pracovnoprávnych vzťahoch pre zamestnávateľa, ktorý nie je štátna / verejná inštitúcia. Vždy potrebuje odpis / výpis len iná inštitúcia, tak nech si ho vezme priamo od GP :slight_smile:

jasné, že bolo, ale to by úradník, ktorý definoval proces musel uvažovať v súvislostiach…[quote=“ObcanSOM, post:24, topic:2208”]
Lebo predsa občan nepotrebuje nikde tento výpis / odpis pre seba, potrebuje to len v prípade pracovnoprávnych vzťahoch pre zamestnávateľa, ktorý nie je štátna / verejná inštitúcia. Vždy potrebuje odpis / výpis len iná inštitúcia, tak nech si ho vezme priamo od GP
[/quote]

občan by mal len iniciovať konanie a udeliť súhlas adresátovi úkonu, aby bol oprávnený získať údaj z GP…

1 Like

Situacia s eDeskmi PO je problem za ktory objektivne nemozu…toto je masielko uradu vlady a sekcie IS ktori to dali do zakona o doveryhodnych sluzbach, ktorym sa to malo zmenit…

Myslím, že v rámci súčasného stavu je lepšou cestou nastavenie alternatívnych krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby sa vedela FO ako štatutár dostať do eDESKu PO. Uvedený postup je podľa mňa veľmi jednoduchý a mohol by kopírovať postup, ako sa to dialo pri aktivácii eDESKov pre OVM - t.j. poslali papierové splnomocnenie na UVSR.

Hystéria by sa veľmi rýchlo skončila, pretože splnomocnili by samozrejme osobu, ktorá eID má.

Moja obava však vychádza skôr z dát, ktoré má štát a to s nepresných údajov, ktoré môžu byť v rámci registrov, z ktorých sa generovali schránky a údajov v nich (o adresách, názvoch PO, konateľoch, spôsoboch konania a pod).

Mysleli ste udeliť súhlas na niečo, na čo má oprávnenie OVM? ved keď Výpis z RT predsa žiada od občana, tak by asi mal mať na to oprávnenie si to stiahnuť a nemusel by žiadať súhlas od občana :slight_smile:

Zrejme by skôr malo ísť o to, aby sa v prípade lustrácie dozvedel občan o tom, že ho niekto lustruje. To je ale o inej pesničke, pretože takto ďaleko dnes v eGOV zrejme nikto ani nerozmýšľa - pričom však toto sú príklad proaktívnych služieb.

1 Like

§ 13 ods. 7) ZoeG
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a
zmenu v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou vykoná majiteľ elektronickej schránky a to elektronickým
dokumentom autorizovaným majiteľom elektronickej schránky, ktorý doručí
správca modulu elektronických schránok prostredníctvom na to určenej
funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s
úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.
Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia
podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok
bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do
piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.

Tento proces je teda zabezpečený.
Problém je skôr v v kapacitách administratívy :slight_smile:

PI/2016/199 Návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/199

1 Like

LP/2016/1066 Koncepcia šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky na roky 2017 - 2020

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/1066

Toto sa týka ale prístupu do schránky, nie prístupu ku výpisu z RT

Ako to teda bolo?

možno treba urobiť krok dopredu a nastaviť legislatívu, aby to bolo lepšie.
Napr. zaviesť meno a heslo a trojfaktorovú autentifikáciu na prístup cez GUI do schránky a napr prístup cez IMAP/POP3 do nej…