Návrh zmeny exekučného poriadku -IS Register exekucii

Materiál predpokladá vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ale o stručnom popise navrhovaného riešenia IS môžeme snívať. Bohužiaľ, materiál sa ku mne dostal už iba na Záverečné posúdenie, čiže po MPK, takže pripomienky môžem mať k doložke. Zaujímavosťou je, že MS SR žiada týmto návrhom 20 mil. Eur pre Sociálnu poisťovňu. Z materiálu som sa snažil extrahovať všetky informácie týkajúce sa IS Registra exekúcií, ako je vidno nižšie, nie je z nich možné vyčítať absolútne nič.

V analýze vplyvov na IS (doložke) deklaruje predkladateľ 1 aplikačnú službu, ale v samotnom texte návrhu som našiel ďalšie. V MetaIS má tá jedna aplikačná služba väzbu na IS, ktorý sa v analýze neuvádza.


MetaIS:

Časti návrhu, z ktorých vyplýva, že návrh predpokladá ďalšie aplikačné a koncové služby:

1.

2.

3.

Z analýzy vplyvov na rozpočet som sa okrem súm a stručnej informácie, nedozvedel v podstate nič:

Zdôvodnenie potreby navýšenia kapitálových výdavkov:

Iné to nie je ani v dôvodovej správe k návrhu:

Zaujímavé je, že v materiály, ktorým sa menil exekučný poriadok v roku 2014 a ktorý obsahoval aj inštitucionalizovanie Registra exekúcií, predkladateľ nežiadal o navýšenie kapitálových výdavkov:


napriek tomu, že návrhom počítal s budovaním registra:

3 Likes

Súvisí to s vyhláseniami pani ministerky? http://domov.sme.sk/c/20151122/exekucie-zavalili-sudy-zitnanska-hovori-o-zmene-systemu.html