Návrh na vklad na kataster (darovacia zmluva) cez slovensko.sk

Rád by som sa na tomto mieste podelil so svojou skúsenosťou pri podávaní návrhu na vklad na kataster nehnuteľností cez slovensko.sk. V mojom prípade sa jednalo o rozdelenie pozemku geometrickým plánom, na základe ktorého vznikli 2 nové pozemky (pôvodne som to chcel vyskúšať cez elektronické služby katastra, ale tam to nebolo možné, nakoľko sa tam nedajú priradiť nehnuteľnosti bez čísla listu vlastníctva). Nadobudnutie nehnuteľnosti bolo prostredníctvom darovacej zmluvy.

Čo som potreboval: návrh na vklad (bez úradne osvedčeného podpisu), darovaciu zmluvu (darca - úradne osvedčený podpis, obdarovaný - vlastnoručný podpis)

Ďalšie pomôcky: geometrický plán, oznámenie o návrhu na vklade, Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k vykonávaniu zaručenej konverzie, Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Pozn.: darca nemal občiansky s čipom. Z tohto dôvodu som musel urobiť zaručenú konverziu darovacej zmluvy z listinnej formy do elektronickej.

Postup:

  1. Na pošte v Dolnom Kubíne som urobil zaručenú konverziu darovacej zmluvy z listinnej do elekronickej podoby (formát .asice). Ide v podstate o jednuduchý úkon spočívajúci v naskenovaní všetkých neprázdnych strán a následneho evidovania bezpečnostných prvkov (trikolóra, lepiace štítky, pečiatky, vlastnoručné podpisy, úradne osvedčené podpisy a pod.). Zároveň je potrebné, aby o danej zaručenej konverzii bol vytvorený oprávnenou osobou záznam a následne zaslaný do Centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (v prípade poštového podniku bol záznam uložený v evidencii nasledujúci deň) - to si môžte overiť tu: https://ezzk.iomo.sk/portal/ezzk/dashboard

  2. Na stránke katarstrálneho portálu som urobil oznámenie o návrhu na vklad. Vykonaním tohto oznámenie mi bol správny poplatok znížený o 15,- €. Ak si neviete rady s vypĺňaním oznámenia, tak sú k dispozícii aj návody.

  3. Podal som návrh na vklad cez Všeobecnu agendu na príslušný okresný úrad. Táto služba vás presmeruje do elektronickej schránky. Ja som text návrhu na vklad natvrdo skopíroval do textu správy a ako prílohu som priložil zaručenú konverziu darovacej zmluvy. Samotný návrh som podpisal KEP-om, prílohu nie a odoslal som to. Pozn.: Postačuje, ak v návrhu o. i. uvediete len číslo oznámenia o návrhu na vklad, resp. číslo geometrického plánu. Nie je potrebné ich prikladať. V návrhu uveďte mailový kontakt na navrhovateľa.

  4. Obdŕžal som doručenky od slovensko.sk a okresného úradu. V deň kedy bolo moje podanie zaevidované na príslušnom okresnom úrade som obdŕžal na email platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku vo výške 18,- € (elektronické podanie 33,- € - oznámenie o návrhu na vklad 15,- € = 18,- €). Na zaplatenie máte viacero možností (na pošte, bankovým prevodom alebo ekolkom). Ja som využil službu ekolok. Po zaplatení mi prišlo potvrdenie o zaplatení, ktoré som obratom poslal mailom na okresný úrad.

  5. Lehota na vybavenie bola v mojom prípade 30 dní. Konanie sa dá priebežne kontrolovať tu alebo tu.

  6. Návrh na vklad bol schválený (v mojom prípade po lehote). Rozhodnutie vám príde do elektronickej schránky. Ak ostatní účastníci konania (v mojom prípade darca) nemajú aktivované elektronické schránky na slovensko.sk na doručovanie, tak im príde rozhodnutie v listinnej podobe.

  7. Ak je vo vašej veci rozhodnuté po lehote, tak máte právo požiadať o vrátenie správneho poplatku. Ja som tak učinil, opäť cez všeobecnú agendu na príslušný okresný úrad.

Príloha: Osvedčovacia doložka - ConversionCertificateOfPaperToElectronicDocument.pdf (152.5 KB)

3 Likes