MŽP SR - Systém ETRS

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému
Možnosť pridať vyjadrenie k systému ETRS, ktorý bude slúžiť pre riadenie informačného toku správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Výsledkom zavedenia systému ETRS má byť informačná integrácia procesov súvisiacich s predkladaním vyššie uvedených dokumentov.

viac na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/104