MS SR - Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“

MS SR nám poskytlo informáciu o pripravovanej PTK k studii uskutocnitelnosti k projektu Centralizovany system sudneho riadenia.

Konkretne info som na tomto linku http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2520

Prvy dolezity milnik je 14.5.2019, kedy je potrebne zo strany ucastnika PTK poslat navrh!!!

Tu je cele znenie:

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)“.

​Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020, ktorý je zverejnený na predmetnom linku: http://www.informatizacia.sk/805-menu/22116s.

Prípravná trhová konzultácia bude realizovaná v 5 krokoch:

 1. Oslovenie trhu
  
 2. Predloženie návrhov
  
 3. Zhodnotenie návrhu
  
 4. Vypracovanie záznamu
  
 5. Prenos záverov do štúdie uskutočniteľnosti.
  

K prípravnej trhovej konzultácií zverejňujeme prezentácie k štúdii uskutočniteľnosti a pripravovanému projektu a aktuálnu verziu štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je predmetom pripomienkovania zo strany Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej prípravnej trhovej konzultácii, prosíme
vyplniť priložený registračný formulár a spolu s Vašimi návrhmi zaslať do 14.05.2019 do 16,00 hod. na emailovú adresu: cssr@justice.sk

MS SR ako spracovateľ štúdie očakáva od oslovených subjektov predloženie návrhu riešenia, pozostávajúceho z aplikačnej architektúry budúceho stavu so stručným opisom služieb pre custom development časti riešenia a v prípade použitia COTS riešenia internetový odkaz na SW produkt. Okrem uvedených architektonických informácií očakávame z návrhu riešenia stručný rozpočet po moduloch (rozpočet pre licencované produkty, rozpočet pre nasadenie licencovaných produktov, rozpočet pre custom development nacenený po službách).

Výstupom bude návrh aplikačnej architektúry budúceho stavu, stručný rozpočet po moduloch.

Následne MSSR ako spracovateľ vyhodnotí návrhy riešenia a overí svoje otázky (ohľadom architektúry, SW produktov, bezpečnosti, prevádzky, rozpočtu) so zapojenými subjektmi.

Ďalej na základe zhodnotenia MSSR vypracuje záznam, ktorý obsahuje vyhodnotenie návrhu riešenia zapojeného subjektu.

Na záver MSSR ako spracovateľ štúdie na základe záznamu z návrhu riešenia zapracuje v Metainformačnom systéme verejnej správy záver z prípravnej trhovej konzultácie do štúdie uskutočniteľnosti.

Indikatívny harmonogram PTK – ŠU CSSR

Prípravná trhová konzultácia bude realizovaná v 5 krokoch:

Oslovenie trhu – 26.04.2019
Predloženie návrhov – 14.05.2019
Verejné zhodnotenie návrhu – 21.05.2019
Vypracovanie záznamu – 24.05.2019
Prenos záverov do štúdie uskutočniteľnosti. – 29.05.2019