MPK do 12.7.2018: Vyhláška ÚPVII 2018 o zaručenej konverzii


#1

ÚPVII predložilo do MPK návrh vyhlášky o zaručenej konverzii.
Pripomienkovanie v rámci MPK trvá do 12.7.2018 (štvrtok). Diskusia o zaručenej konverzii prebieha aj na platforme, kludne pripomienkujte tam.

Vyhláška upravuje najmä formáty elektronických dokumentov na vstupe a výstupe zaručenej konverzie, spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami, podrobnosti ako vytvárať osvedčovaciu doložku, ako viesť evidenciu o vykonaných konverziách a maximálne ceny za jednotlivé úkony.