MIRRI Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby

PS sa riadia formálnym štatútom. Pre každého zúčastneného na zasadnutí PS teda existuje odpoveď, podľa ktorého bodu štatútu tam môže byť prítomný:

  • člen PS (za určitý subjekt) na základe menovania vedúcim ÚPPVII
  • zastupovanie člena PS, ak nemôže byť prítomný
  • odborník prizvaný na rokovanie členom PS (nemá hlasovacie právo)

Samozrejme ak sa role “priebežne” menia, to je čudné. Rovnako ak niekto vystupuje ako poradca ÚPPVII, mal by mať ošetrený konflikt záujmov - čo presahuje činnosť PS.

1 Like