Ministerstvo práce SVaR SR - Dodávka IKT pre organizácie rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo 16.6.2016 vo vestníku VO túto zákazku:
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/338224

Jedná sa o Dodávku IKT pre organizácie rezortu v hodnote 10.356.590 EUR bez DPH. Druh postupu: Užšia súťaž. Podmienky účasti sú rozpísané dopodrobna.

Vedeli by ste tie podmienky pozrieť, či sú relevantné k tomuto nákupu?
Ďakujem.

1 Like

Zaujimave. HW framework za 10m na 4 roky, to nie je irelevantne. Zo sutaznych podkladov vsak clovek nie je o vela mudrejsi… Informacie o tom, preco sa nakupuje, preco prave takto a preco v sume 10m, tam jednoducho nenajdete…

na prvé pozretie je tam iba pár vecí:

 • zábezpeka, nie je vysoká ale pre dodávateľa čo zvládne takúto zákazku je jedno či 100 alebo 300 tisíc, pre menších dodávateľov asi nie
 • delenie na časti, ak nie je programové vybavenie nevyhnutne zviazané s technickým (OEM) tak by bolo vhodné deliť na časti, resp. na dve samostatné súťaže, o čom svedčia aj položky 205 a 206
 • to isté sa týka aj sieťovej infraštruktúry, väčšinou sa sieťari nevenujú iným komoditám ale tomu “svojmu” , t.j. buď pôjdu ako “konzorcium” alebo nepôjdu
 • v prílohe kde je popis jednotlivých požadovaných komponentov môžeme badať zaujímavú mieru abstrakcie pri niektorých požiadavkách vysoká=UNIX server 1 a pri iných nízka=položka 141, notebook 1
 • poistenie na sumu 1mil EUR, netvrdím, že ho netreba ale neviem si predstaviť kde pri dodávke IKT môže vzniknúť takáto škoda
1 Like

Síce trošku po funuse (až teraz som si všimla túto diskusiu), ale posielam postrehy z pohľadu VO - aspoň pre záznam. K jednotlivým bodom pripájam aj krátke zdôvodnenie, takže to v konečnom dôsledku môže byť dlhšie čítanie.

K samotnému oznámeniu a podmienka účasti/podmienkam podpisu zmluvy - ako problematické vidím nasledovné:

 1. použitie užšej súťaže na dodávku tovarov: síce zákon umožňuje použitie užšej súťaže bez obmedzení, ale pri súčasnom procese a porovnaní s verejnou súťažou mi naozaj nepríde užšia súťaž opodstatnená -> je administratívne náročnejšia, časovo zdĺhavejšia a pri použití jednotného európskeho dokumentu pre preukázanie splnenia podmienok účasti aj zbytočná… ibaže by smerovala k zisteniu konkurentov na trhu (čo sa pri verejnej súťaži do poslednej chvíľky nedá).
  Pôvodne bol v súťaži zámer obmedziť počet vyzvaných uchádzačov na predloženie ponuky na 5 podľa dosiahnutej výšky obratu, od tohto však nakoniec upustili oznámením o oprave…

 2. poistenie zodpovednosti za škodu vo výške 1M EUR - pri tovaroch dosť neobvyklé – akú škodu môže dodávateľ spôsobiť pri dodávke prevažne kancelárskeho IKT a príslušenstva. Toto je to skôr bežné pri poskytovaní služieb…
  Nezávisle od vyššie uvedeného – predmetnú požiadavku považujem za obmedzujúcu hospodársku súťaž, lebo: 1. existujú aj iné spôsoby, ako zabezpečiť náhradu škody, napr. zmluvne bez toho, aby to generovalo dodatočné náklady na strane dodávateľa (poistka v tejto výške po celú dobu trvania zmluvy nie je lacná), 2. výsledkom súťaže bude uzavretie rámcovej dohody s 3 účastníkmi, pričom nie je zrejmé, aký budú mať dodávatelia podiel na budúcom plnení a aby mali všetci poistku za á 1M je neopodstatnené 3. verejný obstarávateľ už v oznámení uviedol, že úspešní uchádzači RD zložia na účet verejného obstarávateľa pred podpisom rámcovej dohody výkonovú záruku vo výške 5.000 EUR na plnenie zmluvy (NA ÚČELY ZABEZPEČENIA ZMLUVNEJ POKUTY V PRÍPADE VADNÉHO PLNENIA). Za účelom dosiahnutia cieľa teda má k dispozícii aj iné nástroje, ktoré nie sú obmedzujúce hospodársku súťaž a nepredstavujú skrytú diskrimináciu.

 3. zriadenie informačného systému - VO požaduje zriadiť verejnému obstarávateľovi prístupný informačný systém, v ktorom budú obsiahnuté všetky relevantné informácie o plnení rámcovej dohody. Informačný systém musí umožňovať stiahnutie a vytlačenie štatistických údajov, ktoré budú dostupné administrátorovi verejného obstarávateľa, ktorému úspešní uchádzači za týmto účelom vytvoria chránený prístup. Štatistické údaje musia obsahovať hodnotu súhrnného nákupu v merných jednotkách za celý rezort verejného obstarávateľa, súhrnný odber v počtoch kusov a v eurách podľa jednotlivých mesiacov aj podľa pristupujúcich obstarávateľov. Informačný systém musí byť funkčný počas platnosti rámcovej dohody.
  Obdobne ako pri poistke - toto je ďalší nástroj, ktorý generuje na strane dodávateľa náklady, pričom vôbec nie je istá ich návratnosť (keďže sa jedná o rámcovú dohodu s viacerými). Toto je tiež možné považovať za obmedzujúce hospodársku súťaž a predstavujúce skrytú diskrimináciu, nakoľko existujú aj iné spôsoby a postupy, ako by sa k takýmto výstupom/výkazom mohol verejný obstarávateľ dostať - napr. zmluvnou povinnosťou dodávateľa na požiadanie takéto výstupy poskytnúť :sunglasses:

 4. výška obratu v predmete zákazky - vyžaduje sa predloženie obratu v predmete zákazky preukazuje sa výkazom ziskov a strát za hospodárske roky 2013 – 2015 (toto upresnenie je čiastočne nad rámec zákona, ktorý stanovuje „posledné tri hospodárske roky“ a tieto môžu byť odlišné, ako verejným obstarávateľom definovaný rozsah rokov aj s ohľadom na skutočnosť, že niektoré spoločnosti majú odlišný hospodársky rok od kalendárneho…) + predložením čestného vyhlásenia o výške obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (ktoré ale musí byť podložené preskúmateľnými dôkaznými prostriedkami, napr. kópie zmlúv, faktúr a pod.)
  Výška obratu je na prvý pohľad stanovená v súlade so zákonom, ale:
  -vzhľadom na to, že výsledkom bude rámcová dohoda s 3 - tak je neprimeraná a predstavuje “skrytú diskrimináciu” (Skrytá diskriminácia nastáva vtedy, ak sú podmienky účasti excesívne a jasne vybočujúce z oprávnených potrieb danej zákazky. Okrem podmienky zjavnej neprimeranosti vo vzťahu k veľkosti, zložitosti a technickej náročnosti konkrétnej zákazky je teda dôležité, aby nedošlo k situácii, keď v dôsledku podmienok účasti majú niektorí z dodávateľov a priori znemožnenú účasť vo verejnom obstarávaní, hoci by (bez neprimerane nastavených podmienok účasti) predmet danej zákazky mohli realizovať rovnako úspešne ako ostatní dodávatelia. Takto nastavené podmienky účasti totiž neplnia akúkoľvek rozumnú ekonomickú funkciu, ale v rozpore s cieľom zákona bránia konkurenčnému prostrediu medzi dodávateľmi.)
  -primeranosť podmienky účasti nevyplýva ani z odôvodnenia, a to „Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky.“ – ak ide o preukázanie ekonomickej stability, potom nie je opodstatné požadovanie obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka… a čo sa týka odborných skúseností a opravnení a schopností plniť predmet zákazky – tak to nie je podmienka účasti týkajúca sa ekonomického a finančného postavenia…
  -na hrane je pre mňa aj podloženie preskúmateľnými dôkaznými prostriedkami, napr. kópie zmlúv, faktúr -> podľa mňa by malo postačovať čestné vyhlásenie, a v prípade pochybností by bolo možné žiadať o vysvetlenie/doplnenie dôkaznými prostriedkami…

 5. výška zábezpeky - tiež sme na úrovni zákonom povoleného maxima, avšak vzhľadom aj na použitý postup potenciálna skrytá diskriminácia

 6. referencie - vyžadujú sa referencie v úhrnnej hodnote 7M za posledné 3 roky – z toho min. 2 zmluvy v hodnote 400K bez DPH a 2 v hodnote 2,5M bez DPH… takto definovaná podmienka účasti je nezdôvodniteľná a neopodstatnená, lebo buď vyžaduje úhrnnú hodnotu alebo ak už chce takéto delenie referencií, tak by mal požadovať aspoň referencie z rôznych oblastí (napr. min. v hodnote x za dodávku serverov, min. v hodnote x za dodávku kancelárskeho IKT, a pod.)… toto delenie referencií podľa hodnoty je nepochopiteľné
  Len pre doplnenie uvádzam, že potvrdené referencie sú už nad rámec zákona… (Záujemca predloží potvrdený zoznam/zoznamy; budú obsahovať minimálne … podpis oprávnenej osoby odberateľa s uvedením mena a jeho funkcie) – v zmysle nového ZVO je dokladom buď referencia (vyhotovená v evidencii referencií) ak bol odberateľom VO alebo zoznam poskytnutých služieb/dodaných tovarov (BEZ ďalšieho potvrdenia), ak bol odberateľom iný ako VO.

 7. experti - vzhľadom na skladbu predmetu zákazky nevidím opodstatnené a zdôvodnené počty jednotlivých expertov

 8. ISO 27001 + 14001 - nevidím súvis s predmetom zákazky.
  AD ISO 27001 uviedli nasledovné odôvodnenie: “Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu realizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni. Súčasne chce verejný obstarávateľ preveriť zabezpečenie bezpečnosti informácií.” Po prečítaní opisu predmetu zákazky mi táto podmienka účasti nepripadá súvisiaca s predmetom zákazky.
  AD ISO 14001 uviedli odôvodnenie: “Záujemca musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje systémy a pravidlá environmentálneho riadenia, ktoré vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy realizácie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu realizovať predmet zákazky podľa environmentálneho manažérstva. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože záujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie…” ak sa nevyžaduje likvidácia obalov, špeciálny (zelený) režim dodávky, recyklácia súčasných/vadných komponentov a zariadení a pod. tak nevidím naozaj spojitosť a potrebu zahrnutia do podmienok účasti.

 9. Vzorky - toto je kapitola sama o sebe… citujem: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade pochybností požadovať od uchádzačov predloženie vzoriek ponúkaných zariadení, a to pred otvorením častí ponúk Kritériá. Po otvorení častí ponúk Ostatné po preskúmaní predložených technických špecifikácií môže v prípade pochybností verejný obstarávateľ vyžiadať predloženie vzorky ponúkaného zariadenia. Predložená vzorka ponúkaného zariadenia bude uchádzačovi vrátená po ukončení procesu verejného obstarávania, a to na základe písomnej žiadosti uchádzača o vrátenie poskytnutej vzorky ponúkaného zariadenia. Túto podmienku účasti nie je záujemca povinný preukazovať v rámci predloženia žiadosti o účasť v tejto užšej súťaži. Predmetná podmienka účasti sa uplatní iba v prípade pochybností verejného obstarávateľa po preskúmaní technických špecifikácií predložených ponúkaných zariadení, t. j. po otvorení častí ponúk Ostatné.
  NUŽ – ak to nie je podmienka účasti, tak to tu nemá čo hľadať… Niečo je buď podmienkou účasti a preukazuje sa alebo nie je podmienkou účasti a neuvádza sa v oznámení. Podmienky účasti môžem preukázať jednotným európskym dokumentom.
  Ak má verejný obstarávateľ pochybnosti, má iné zákonné inštitúty, ako ich odstrániť - napr. vysvetlením ponuky. Vyžadovanie takejto vzorky generuje nemalé náklady na strane dodávateľov v čase, keď ešte nie je súťaž vyhodnotená (napr. potreba zadovážiť server pre potreby odstránenia pochybností verejného obstarávateľa, ktorý potom ostane (neúspešnému) dodávateľovi, ak si ho samozrejme nezabudne vypýtať späť :blush: ).
  Zároveň verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači v rámci ponuky k jednotlivým zariadeniam predložili: technické listy s fotografiou a vyhlásenia o zhode potvrdené výrobcom alebo iným oprávneným subjektom. Ak im toto nestačí na vyhodnotenie splnenia požiadaviek, majú sa pýtať a ak im to stále nie je jasné, naozaj si neviem predstaviť, čo si myslia, že uvidia fyzicky na zariadení, čo z papierov nevyčítali…

K súťažným podkladom:

 1. zákazka ide už podľa nového zákona, v zmysle ktorého by mala byť rozdelená na časti a ak nie je, vyžaduje sa odôvodnenie potreby neoodeliteľnosti… Podľa skúseností s riadiacimi orgánmi a ÚVO by to boli min. tieto časti:
  a) servre a diskové polia
  b) drobný (kancelársky) IKT
  c) príslušenstvo k IKT (tašky, batohy a pod.)
  d) sieťové prvky
  e) SW produkty
  f) služby (s týmto síce nie som stotožnená, ale mám viaceré výstupy ÚVO, kde nevidia tieto služby inštalácie a prispôsobenia ako neoddeliteľné…)
  Všetky vyššie uvedené totiž majú svoj okruh dodávateľov, pričom dodávatelia tašiek k notebookom určite nebudú dodávať servre a pod. “Univerzálnemu” dodávateľovi všetkých položiek nič nebráni, aby predložil ponuku do viacerých/všetkých časti… Takéto zlúčenie predmetu je potenciálne diskriminačné a obmedzujúce hospodársku súťaž

 2. servisné služby do 24 hodín + odstránenie vady v pracovný deň do 24 hodín od nahlásenia na helpdesk: toto mi príde tiež ako neopodstatnená a diskriminačná požiadavka, aj vzhľadom na obstarávané tovary a subjekty, pre ktoré sa obstaráva (66 detských domovov, 8 inšpektorátov práce, 5 technických inšpekcií…) - troška to preženiem, ale ak niektorému detskému domovu vypadne tlačiareň alebo notebook, naozaj to má taký dopad na chod inštitúcie, že je vyžadovaná oprava do 24 hodín??

 3. Zoznam servisných stredísk uchádzača, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný servis zariadení výpočtovej techniky, ktoré sú predmetom zákazky (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, servery, diskové polia).
  Mám výhradu aj voči tejto požiadavke na obsah ponuky, hlavne pri jej spresnení, keď z hľadiska rozsahu a zastupiteľnosti preto požaduje verejný obstarávateľ uviesť v zozname minimálne tri servisné strediská so sídlami v krajoch, pokrývajúcich oblasti Západného, Stredného a Východného Slovenska (t.j. servisné strediská musia mať sídlo v krajoch v týchto oblastiach).
  Z môjho pohľadu by pre verejného obstarávateľa malo byť jedno, akým spôsobom si to zabezpečí uchádzač – pre neho by malo byť rozhodujúce, aby služba bola zabezpečená v požadovanej kvalite a lehotách a neposkytovanie služby v súlade s požiadavkami by si mal ošetriť zmluvne (napr. pokutami).
  Ale vyžadovať, aby mal uchádzač servisné strediská (min. 3 a geograficky rozložené vo všetkých častiach SR) a už v čase predkladania ponuky uviedol obchodné meno + kontaktné údaje + otváracie hodiny servisného strediska je podľa môjho posúdenia neopodstatnené a diskriminačné (viď aj „skrytá diskriminácia) - má iné nástroje na dosiahnutie cieľa a neverím, že by vedel jasne zdôvodniť požiadavku na 3 servisné stredická.

4 Likes

Tak pani core… táto práca si zaslúži nenechať ladom… klobúk dole, pekných pár hodín to muselo trvať.

a nechcete to pustit von?

Uz sa na to pozerame. Ale kedze prave prebieha finalizacia NKIVS a navyse su dovolenky, urcite pochopis, ze na poriadny fact check potrebujeme chvilku casu.

No ved to mi je jasne :slight_smile:

1 Like

Výhrady odbornej komunity sme spísali, overili a dnes sme oslovili ministerstvo so žiadosťou o stretnutie.

Skvela praca! Dakujem za check VOcka :wink: