Manažment údajov mesta Banská Bystrica - verejné pripomienkovanie

Ahojte,

dávam do pozornosti verejné pripomienkovanie IT projektu.

V podstate ide o “konsolidáciu” GEO-dát na úrovni mesta a ich publikovanie v podobe otvorených dát.

Proces pripomienkovania trvá do 3.3.2023.

1 Like

Ja som si spísal niekoľko (zatiaľ neformálnych) pripomienok.

Zber dát

Nikde v projekte sa nespomína zber dát priamo v teréne. Ide teda o to, že mesto už všetky informácie má, len ich musí “vyčistiť” (konsolidovať, odstrániť duplicity a pod.)? Zber dát sa uskutočnil v uplynulých rokoch (zákazky pre firmu GD-DATA). Použijú sa teda aj tieto údaje na ďalšie spracovanie?

Dôvody nečistoty súčasných dát

V projekte sa spomína len jeden dôvod zlého stavu súčasných údajov: problém vzniká pri stavebných povoleniach, kedy žiadatelia vypĺńali formuláre nesprávnym spôsobom.
Nedalo sa problému predísť, ak by zamestnanci MsÚ tieto vstupné dáta priebežne kontrolovali a upozorňovali na problémy samotných žiadateľov?
Ide teda o jediný dôvod problémovosti súčasných dát? Údaje od firmy GD-DATA sú v poriadku?

Spôsob čistenia dát
V projekte sa píše: “Ďalším zdrojom údajov budú jednotliví správcovia sietí.”. Môže sa explicitne vymenovať, ktorých kategórii údajov sa to týka? Sú to napr. železničné trate, káble, vodovodné potrubia? Máte zistené, v akom stave sú tieto dáta tretích strán, či ich bude treba tiež konsolidovať?

Zverejnenie súčasného stavu

Navrhujem, aby sa zverejnili súčasné údaje, s ktorými pracuje mestský úrad dnes. Keď sa tento projekt úspešne dokončí, budeme môcť zistiť úspešnosť projektu (koľko dát bolo na začiatku v zlom stave)
Navrhujem zverejniť aj výsledok práce firmy GD-DATA (CD-čka s ich GEO-dátami) ešte pred spustením projektu.

Tzv. analytické dáta

Dáta, o ktorých je reč v projekte, sa rozdeľujú na otvorené a na akési “analytické”. O čo presne ide, prečo nemôžu byť všetky údaje publikované ako otvorené?

Konkrétna štruktúra dát
Bolo by možné zverejniť atribúty všetkých typov objektov (ulica, stĺp verejného osvetlenia atď) aké vlastnosti sa budú mapovať pri jednotlivých objektoch?

Právna analýza:

Súčasťou projektu bude aj právna analýza súčasného stavu. Čo sa presne bude skúmať, ktoré zbierky zákonov? Ak tomu správne rozumiem, ide o zákon o centrálnej evidencii (v rámci cestného zákona)?

Spôsob verejného obstarávania

Akým spôsobom sa projekt zverejní vo vestníku ÚVO? Bude sa všetko obstarávať ako jedna veľká zákazka alebo sa to nejako rozdelí? Navrhujem vyňať aspoň časť o právnej analýze - tú môže vykonať aj niekto iný, ako programátorskú časť. Takisto neviem, ako sa budú obsadzovať pracovné miesta spomenuté v Exceli - bude nejaký konkurz v réžii MsÚ, alebo si to zariadi víťaz tendra (nejaká firma)?

Skúsenosti z iných miest

Má mestský úrad vedomosť, ako k téme pristupujú iné mestá? Zrejme majú podobné problémy ako Banská Bystrica? Ako ich riešia?

Harmonogram projektu
V dokumentoch je zrejme neaktuálny harmonogram (začína sa rokom 2022), zrejme ho bude treba aktualizovať.

Systém hlásenia porúch

Súčasťou projektu je aj akýsi systém na nahlasovanie porúch. O čoi presne ide? Jedná sa o prouchy priamo v teréne (napr.padnutý strom, poškodený stĺp a pod.) ? Môžu sa zverejňovať aj samotné hlásenia porúch ako otvorené údaje?

Právne pomenovanie zverejňovania
Leitmotívom projektu je zverejňovanie - jednak dát a jednak samotného zdrojového kódu. To je dobrá správa, len neviem, či je to z legislatívneho poľadu dobre podchytené. Navrhujem, aby sa už v projekte spomínali konkrétne licencie (napr. Creative Commons) - teda licencia, pod ktorou budú publikované jednak dáta a jednak zdrojový kód.

1 Like

V projekte sa píše, že na automatický export dát (pre potreby
open-dat) je vyčlenených 168 000 eur.

Ja neviem, ako fungujú tieto GEO-systémy, ale nepovedal by som, že
export treba celý naprogramovať (fakt na to nie sú žiadne hotové moduly?). Projekt bude používať open source - MapServer.

Ja napr. robím v Drupale a viem export pripraviť za hodinu (aj
automatický). Potom ho môžem “túnovať” asi dva týždne, v prípade
komplikácii celý pesiac. Ale aby som nad tým strávil 50 mesiacov? Ja
neviem, mne sa zdá táto položka veľká.

No ja ako pozerám na ten zoznam plánovaných otvorených dát:
OE_1 register adries
OE_2 register ulíc
OE_3 register stavieb
OE_4 polohopis a výškopis bodového poľa
OE_5 výškopis terén
OE_6 vodovodná sieť a vodárenské zdroje
OE_7 kanalizačná sieť a objekty
OE_8 elektroenergetické rozvody a zariadenia
OE_9 plynárenské rozvody a zariadenia
OE_10 tepelné rozvody a zariadenia
OE_11 elektronické komunikačné siete
OE_12 železničná sieť
OE_13 register miestnych komunikácii a vyšších tried
OE_14 register chodníkov a verejných priestranstiev
OE_15 register statickej dopravy
OE_16 register zvislého a vodorovného dopravného značenia
OE_17 register vodorovného dopravného značenia
OE_18 register stĺpov VO
OE_19 register verejnej zelene, stromy a kry
OE_20 vodné toky a plochy
OE_21 výkresy po realizačných zameraní
OE_22 širšie vzťahy a záujmové územie
OE_23 funkčné využitie územia a výhľadové využitie územia
OE_24 verejné dopravné a technické vybavenie (vodné hospodárstvo, plyn-teplo, elektrická energia)
OE_25 ochrana prírody a tvorba krajiny
OE_26 regulatívy a limity funkčného a priestorového využitia územia
OE_27 perspektívne použitie poľnohospadárskej a lesnej pôdy na nepôdohospodárske účely
OE_28 verejnoprospešné stavby

to OE_1 až OE_3 nie je už zverejnené cez ÚGKK? Možno aj ďalšie, nevidím moc zmysel v tom aby zverejňovali železničné trasy.

1 Like

Ja by som tie ceny vobec neriesil - je to zrejme iba rozpocet stanoveny na zaklade nejakeho vypoctu. Ak to je take jednoduche ako sa javi, tak sa to v sutazi prejavi nizsou vyslednou cenou.

mne sa zdá, že žiadna súťaž nebude. Oni v projkete nacenili rôzne pracovné role (programátor, manažér atď). Je dosť možné, že si úrad najmä pracovníkov priamo a potom s nimi nemusia licitovať cenu práce. (tak to napríklad urobil aj náš samosprávny kraj BBSK pri jednom euro-projekte v oblasti IT).

OK, toto mi už niekto vysvetlil, že nejde o cenu za export. To je stanovenie akejsi spoločenskej hodnoty za dataset.