LPEU/2020/803 COM(2020)823 Návrh smernice EP a ER o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii

V pripomienkovaní je:

LPEU/2020/803 COM(2020)823 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2020/803