IS Inteligentné regulácie

Predbežné oznámenie

Obstarávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
URL: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/322474

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je návrh, vytvorenie a nasadenie komplexnej platformy pre posudzovanie vybraných vplyvov a podporu RIA v súvislosti s agendou lepšej regulácie a s jednotnou metodikou vybraných vplyvov. …Riešenie bude poskytovať nástroje a služby pre spracovateľov doložiek vplyvov a gestorov metodík (vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti).

Predpokladané financovanie: OP Integrovaná Infraštruktúra, OP Efektívna verejná správa

Teoreticky by tento projekt mal byť založený na Reformnom zámere (OPEVS) a príslušnej Štúdii uskutočniteľnosti (OPII). Oba dokumenty vyžiadame cez infozákon.