Informačné systémy pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb Úradom pre verejné obstarávanie

Obstarávateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
Predmet obstarávania: Informačné systémy pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb Úradom pre verejné obstarávanie
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 1019 - DOS

Zvýšenie ceny Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 5 963 441,00 Mena: EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 7 820 108,00 Mena: EUR bez DPH

Dôvody na úpravy
Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa: Informačné systémy úradu (hlavne Procurio, Nuntio, IS ZU) sú dodané z väčšej časti individuálnym vývojom a ich zameniteľnosť je možná opäť iba opakovaným individuálnym vývojom. Komplexnosť a interoperabilita systému IS ÚVO podmieňuje pri každej zmene funkcionality potrebu zabezpečenia spolusúvisiacich úprav na všetkých subsystémoch, čo by pre nového dodávateľa znamenalo opätovnú úpravu a dodávku už existujúcich funkčných celkov. Nakoľko plánované úpravy IS, nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, sledujú primárne legislatívne požiadavky zamerané na elektronizáciu, nie na súčasné automatizované procesy, zmenou dodávateľa by bolo nevyhnutné nanovo vyvinúť existujúce a do budúcna použiteľné časti systému, celý systém nanovo otestovať, nanovo zaškoliť užívateľov a následne implementovať legislatívou požadované doplňujúce funkčnosti. Z pohľadu dodávky informačného systému by išlo o zbytočné duplicitné činnosti, zbytočné náklady a významné ťažkosti pri preberaní teraz funkčných celkov.

UVO tu dava navod ako pokracovat v zakazkach z roku 2009/10 bez obstaravania, bez autorskych prav. :cry:

2 Likes