IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Predmet obstarávania: IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 908 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie - služby a súvisiaci tovar -softvér .
Predmetom zákazky je dodanie vzdelávacieho obsahu a softvérových nástrojov v rámci IKT vzdelávacej platformy pre teoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl v nasledovných oblastiach (akadémiách) a odborných predmetoch:
DataScience akadémia
Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát
Analýza dát a strojové učenie
Process-mining, animácia procesov a vizualizácia
Sieťová akadémia
Servery a úložiská dát
Cloudové technológie a manažment
Akadémia Podnikovo-informačných systémov
Základy SAP HANA
Automatizovaná správa registratúry
Verejný obstarávateľ identifikoval predmet zákazky z pohľadu finančného vyjadrenia ako zákazku s prevahou služieb. Služby predstavujú dodanie vzdelávacieho obsahu študijné materiály a zaškolenie učiteľov pre výučbu 7 nových semestrálnych predmetov na vysokých školách a 10 hodinového bloku na stredných školách. Tovar znamená softvérové nástroje na praktickú výučbu týchto predmetov.
IKT vzdelávacia platforma musí poskytnúť prístup k uchádzačom dodaným študijným materiálom pre teoretickú výučbu a softvérovým nástrojom pre praktickú výučbu pre 2000 žiakov stredných škôl po dobu trvania projektu (maximálne 120 súčasne pracujúcich), 510 študentov vysokých škôl (z toho 45 aj z možnosťou získania certifikátu ATP - Accredited Technical Professional) po dobu trvania projektu, 100 pedagogických a odborných zamestnancov po dobu trvania projektu, 37 vysokoškolských učiteľov (z toho 12 aj s možnosťou získania certifikátu ATP - Accredited Technical Professional) po dobu trvania projektu.

Spoločné požiadavky na študijné materiály k predmetom:
Študijné materiály k predmetom na VŠ musia byť v elektronickej forme a v závislosti od jeho rozsahu (prednáška/cvičenie) pozostávať z:
-Informačný list, ktorý obsahuje: stručnú osnovu predmetu, odporúčanú literatúru, podmienky na absolvovanie predmetu.
-Detailne spracovaná textová časť v rozsahu min. 4 strany pre jednu vyučovaciu hodinu teoretickej výučby v zmysle požadovanej osnovy predmetu s väzbou na SW nástroj, napr. až na úroveň obrazoviek, use-casov
-On-line zadania s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny praktickej výučby v zmysle osnovy predmetu.
Študijný materiál k vyučovaniu témy Automatizovaná správa registratúry v rámci inovácie vyučovacieho predmetu Informatika v bloku Informačná spoločnosť pre žiakov stredných škôl v rozsahu 10 hodín musí pozostávať z:
-Textová časť v rozsahu min. 2 strany pre jednu vyučovaciu hodinu v zmysle stručnej osnovy predmetu.
-Zadania pre praktické cvičenia s väzbou na softvérové nástroje pre jednotlivé vyučovacie hodiny.
Minimálne spoločné požiadavky na softvérové nástroje pre výučbu v danom predmete:
časovo neobmedzená licencia reálneho funkčného SW v praxi, upraveného do edukačnej verzie pre výučbu daného predmetu - dokladovať popisom edu verzie,
alebo
časovo neobmedzená prístupová licencia k SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-line zadania v súlade s osnovou predmetu dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu
alebo
voľne dostupný SW, ktorý bude využívaný pre vyučovanie v danom predmete a on-line zadania v súlade s osnovou predmetu - dokladovať popisom jeho využitia vo vyučovaní daného predmetu.

Požiadavka na detailné študijné materiály (až na úroveň obrazoviek aplikácie, use-casov) vyžaduje od dodávateľa detailné znalosti daného SW produktu. Pre výučbu je nevyhnutné pripraviť kvalitné demo dáta, na ktorých bude možné demonštrovať typické spracovania a vlastnosti systému. Demo dáta sú nevyhnutné aj pre študijné materiály, ktoré sa na nich odvolávajú. Študijné materiály, demo dáta a funkcionalita SW produktu vrátane edu verzie musia vzájomne korešpondovať a byť v súlade (terminologicky, procesne, vecne, graficky).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 248 335,00 EUR bez DPH

…narychlo som si presiel Opis predmetu zakazky…obshovu stranku potreby a definovania scope jednotlivych kurzov nehodnotim, na to nie som kompetentny, ale zaujalo toto:

…som zvedavy, ci teda kurzy budu zamerane na FOSS a teda o par rokov sa bude v statnej sprave pouzivat len FOSS…

…nenasiel som odovodnenie, ze preco bol v ramci vyucby vybrany prave produkt SAP Hana…

-> a celkovo ak tomu spravne chapem, tak sa tu pozaduje viacero kurzov/akademii…ide v podstate o eLearningovy projekt…projekt nie je postaveny tak, ze by sa vytvorila jedna vzdelavacia platforma a v nej by boli zasadene jednotlive kurzy/akademie, ale pre kazdu akademiu sa pozaduje vytvorenie takejto vzdelavacej platformy -> usudujem tak preto:
- lebo nie je v ramci VO popisana takatopoziadavka samostatne ako samostatna cast VO, ktoru by nasledne ostatne casti VO vyuzivali
- lebo v ramci popisu existujuceho stavu - hw, sw v DC Min. skolstva, …SR nie je uvedene, ze by takuto platformu uz obstarvatel vlastnik a ze toto VO ju ma vyuzivat

-> stat takychto eLeraningovych platforiem kupil/vybudoval/planuje uz viacero…cize uvazovalo sa, ze by sa nieco prepouzilo? Nejde o kandidata na centralizaciu, zdielanie licencii v state na taketo produkty alebo o spolocny genericky komponent?

Projekt IT Akadémia: http://itakademia.sk

Toto verejné obstarávanie sa týka najmä aktivity 2.1 v projekte:
http://itakademia.sk/sk/domov/2-1-inovacia-pripravy-studentov-vs-pre-zamestnanie-v-it-sektore/vybudovanie-a-cinnost-kompetencneho-centra-pre-vzdelavanie-akademie-podnikovo-informacne-systemy-data-science-internet-of-things-sietova-akademia/
http://itakademia.sk/sk/aktivity/963-2/inovacia-pripravy-studentov-vs-pre-zamestnanie-v-it-sektore/

V projekte je viacero partnerských VŠ, ktoré si chcú inovovať svoje predmety, každá osobitne. Ale časť nakúpeného vybavenia bude centrálne Kompetenčné centrum CVTI BA, spoločné pre všetky partnerské školy v projekte.

Okrem toho sa obstaráva aj balík pre ZŠ a SŠ (toto je reálne vybavenie pre žiakov):
http://itakademia.sk/sk/vybavenie-it-sciencelab-na-vybratych-skolach/

V texte projektu sa pôvodne FOSS nespomínal vôbec alebo sa spomínal len okrajovo/ilustratívne pre nejakú konkrétnu čiastkovú aktivitu (už existujúce vzdelávanie učiteľov v OpenOffice), ale určite nie koncepčne v celom projekte. Nenašiel som žiadny výskyt “otvorený softvér”, “otvorené IT všebecne”, “verejná licencia”, “otvorené vzdelávacie zdroje”. Čiastočne sa to do projektu dostalo pripomienkovaním viacerých ľudí (vrátane mňa), ale aj tak doteraz nemám informáciu o tom, že by projekt išiel koncepčne smerom k otvoreným riešeniam. Mohol byť prvým projektom v slovenskom školstve, ktorý by mal vyriešené licencie na vytvorené diela a prvým, ktorý by uprednostnil FOSS alebo otvorené IT všeobecne.

Tento projekt nevyužíva doterajšie IT projekty a riešenia v rezorte školstva. Repozitár na “zverejňovanie” vytvorených vzdelávacích zdrojov sa v projekte vytvára nový, aj keď rezort školstva už nejaký má a ešte ďalší sa má spustiť v roku 2018.

ako a kde pripomienkovanie toho projektu prebiehalo?

pripomienkoval sa opis projektu v ramci pripravy ZoNFP alebo sa pripomienkoval opis predmetu zakazky?

Národné projekty majú oficiálne pripomienkovanie a schvaľovanie.
Projektový zámer bol pripomienkovaný a schválený monitorovacou komisiou
operačného programu 18.9.2015. V tejto fáze pripomienkovanie s účasťou
verejnosti ešte nie je dôležité. Potom 13.12.2016 bolo zverejnené
vyzvanie na predkladanie projektových žiadostí (len pre oprávnenú
organizáciu CVTI SR). Text projektu musí splniť požiadavky vyzvania.
Chcel by som, aby v tejto fáze bolo pripomienkovanie s účasťou
verejnosti, podobné k MPK v legislatívnom procese, lebo vznikajú
vyzvania/výzvy napísané malým okruhom ľudí. Text vyzvania napr.
nerešpektuje viaceré nové požiadavky EÚ na financovanie projektov z
verejných zdrojov. Do termínu predloženia žiadosti 13.2.2017 mali
možnosť tí, ktorí pracujú/pracovali na projekte, najčastejšie
zamestnanci VŠ, korigovať text projektu (Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku), ktorého súčasťou je aj obsah
verejného obstarávania. Napr. ja som korigoval vybavenie pre SŠ
(Rasperry Pi, Arduino a iné komponenty). Projektová žiadosť bola
schválená 12.6.2017. Tu by som chcel takisto pripomienkovanie s účasťou
verejnosti, lebo v tejto fáze vzniká korupcia za milióny €. Projekt bol
oficiálne spustený až v 11.2017, aj keď sa na ňom pracovalo už 2 roky.
Počas realizácie projektu tí, ktorí vrámci náplne svojej práce vytvárajú
jeho obsah, majú možnosť formovať svoj produkt a pripomienkovať
ostatných. Napr. ja som v projekte použil iba slobodný softvér, žiadny
platený. Čím je projekt väčší, tým ťažšie sa nájde konsenzus ľudí na
obsahu. Väčšina ľudí v školstve stále nechápe filozofiu a zmysel
slobodného softvéru, verejných licencií, otvoreného vzdelávania.

vysledok

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/956568