Elektronická komunikácia občana so samosprávou naráža na bariéry

NKU SR vykonal ďalšiu kontrolu: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/elektronicka-komunikacia-obcana-so-samospravou-naraza-na-bariery

správa: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96677-0-110.pdf

Odstraňovanie byrokratických prekážok v komunikácii medzi občanom a miestnou samosprávou či štátnou správou je jedným z cieľov vlády SR nielen v predchádzajúcich rokoch, ale i v súčasnosti. Cestou k napĺňaniu tohto cieľa je využívanie moderných informačných systémov a referenčných údajov z databáz, ktoré s podporou národných i európskych finančných prostriedkov budujú a prevádzkujú zodpovedné ministerstvá či verejné inštitúcie. Jedným z aktívnych nástrojov, ktorý má už od roku 2018 pomáhať občanom bojovať s administratívnou byrokraciou, duplicitnými papierovými dokladmi, je zákon proti byrokracii.

Najvyšší kontrolný úrad SR sa preto v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel tohto zákona a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Občania, napriek existencii protibyrokratickej legislatívy, musia naďalej predkladať dokumenty, s ktorými už samospráva, alebo štát disponuje. Ide napríklad o výpis z registra trestov, obchodného registra, doloženie listu vlastníctva či potvrdenie o návšteve školy. Všetky tieto požiadavky sú zo strany miestnej samosprávy v rozpore s pravidlom – jedenkrát a dosť.