easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých

Zámerom projektu easyPICK je pomôcť deťom v ranom veku 0-7 rokov s čiastočným zrakovým postihnutím a ďalším zdravotným postihnutím jednoducho a intuitívne komunikovať so svojím okolím a ovládať dnes už bežné a dostupné zariadenia v domácnosti tak, aby im bolo umožnené v určitých aspektoch života konať samostatnejšie a rozvíjať svoje schopnosti potrebné pre ich fungovanie v bežnom živote tak, ako je to umožnené ich zdravým rovesníkom. Cieľová skupina zahŕňa typicky deti, ktoré majú trpia ľahšími disfunkciami zraku a majú ďalšie obmedzenia pohybového alebo rečového typu, ktoré im neumožňujú komunikovať bežným spôsobom.

Prostredníctvom easyPICK riešenia bude takémuto dieťaťu umožnené jednoducho a rýchlo vyjadriť svoje myšlienky, želania a potreby a tiež im napomôže pri ovládaní bežne dostupných zariadení v domácnosti, akými je napríklad televízia alebo rádio.

Želanie a potreba dieťaťa bude “zhmotnená” v softvéri ako jedna položka, ktorú si dieťa vyberie a softvér následne automaticky odošle krátku správu (instant messaging) alebo e-mailová správu s požiadavkou dieťaťa vopred určenému adresátovi alebo adresátom.

Bližší opis riešenia je uvedený v Prílohe č. 10, ktorá je dostupná na https://drive.google.com/file/d/17E1X3B2SrXSRoZzZkBPp3tuPErEnW6is/

Z tohto popisu aplikácie mám pocit, že ju vyvíjate pre autistu s ťažkým telesným postihnutím. Inteligentná domácnosť je úžasná vec, ale pomôže hlavne dospelým zrakovo postihnutým pri sebaobslužných činnostiach. Nevidiace/slabozraké dieťa svoje potreby dokáže krásne odkomunikovať. Sama som “takýmto” dieťaťom bola a ako som čítala tento projekt, prišiel mi voči nevidiacim/slabozrakým deťom doslova dehonestujúci.

Zameranie projektu a návrh celého riešenia vychádza od začiatku z potrieb a skúseností neziskovej organizácie, ktorá sa už viac ako 15 rokov venuje deťom v ich rannom veku (0-7 rokov), ktoré sú zrakovo a viacnásobne znevýhodnené. Táto nezisková organizácia v rámci činnosti Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením zaradených v programe dlhodobého sprevádzania aktuálne poskytuje svoje služby 50 rodinám z Bratislavského a Trnavského kraja.

Opis riešenia je určený IT komunite, ktorá má posúdiť technologický aspekt celého projektu, a štruktúra tohto dokumenta bola daná vopred pripraveným formulárom, ktorý nedáva príliš priestor na odôvodnenie projektu z hľadiska potrieb jeho cieľovej skupiny. Toto je súčasťou samostatnej žiadosti o projekt.

Vyvíjaná technológia má pomôcť týmto ďeťom ako nástroj, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje zmysly, jemnú motoriku a komunikovať s okolím hravou formou, tak aby vedeli dostatočne vyjadriť svoje potreby a želania a tiež boli schopné samostatne ovládať bežne dostupné zariadenia v domácnosti (televízia, rádio, a pod.)

Vyvíjané riešenie má pomôcť týmto deťom konať samostatnejšie v určitých aspektoch života a rozvíjať svoje schopnosti potrebné pre fungovanie v bežnom živote tak, ako je to umožnené ich zdravým rovesníkom.

Plne dôverujeme neziskovej organizácii, ktorá je našim partnerom v projekte, že na základe jej dlhoročných skúseností presne poznajú danú problematiku a vedia kvalifikovane definovať potreby cieľovej skupiny. Preto Vaše hodnotenie, že je tento projekt dehonestujúci pre takéto deti, je podľa môjho názoru nefér voči deťom samotným ale aj ich rodičom.

1 Like