Doručovanie písomností podľa nových procesných predpisov

Zákonodarca mení od 1.7.2016 spôsob doručovania súdnych písomností fyzickým osobám. Fyzické osoby tak majú možnosť aktivovať si buď elektronickú schránku na doručovanie alebo si “strážiť” miesto trvalého pobytu, ktoré je zapísané v registri obyvateľov. (Zmena trvalého pobytu na ohlasovni sa automaticky prejaví v registri obyvateľov.) Prakticky to znamená, že súdne písomnosti budú zasielané na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ktorá je uvedená na občianskom preukaze.

§ 106 CSP

Adresa na doručovanie
(1) Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti
a) fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca,
b) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri.

Od 1.8.2016 budú aktivované elektronické schránky všetkým právnickým osobám, prístup ku schránkam majú iba štatutári. Štatutár nebude mať povinnosť aktivácie svojej osobnej schránky na fyzickú osobu - v tomto prípade to bude dobrovolné.

Seriál Hospodárskych novín o zmenách v doručovaní:

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/584522-pravny-serial-hn-sudna-zasielka-bude-dorucena-aj-ked-ju-nepreberiete

Spozornieť by mali teda všetci, aj ľudia, ktorí si neaktivujú dátové schránky. Zápis v registri obyvateľov bude rozhodujúci pre doručenie. eID sa dá použiť práve na nehlasovanie zmien prechodného alebo trvalého pobytu. Fyzická osoba si teda buď aktivuje schránku alebo si bude manažovať zápisy v registri obyvateľov, návšteva príslušnej ohlasovne môže byť efektívnejšia ako ohlasovanie cez portál.

Je to vhodné pre študentov študujúcich v inom meste - ktorí majú TP v meste kde sa narodili, ľudí ktorí sú na cestách alebo prechodne pracujú v zahraničí. V minulosti sa pri právnických osobách stávalo, že mali v registri zapísanú starú adresu.

1 Like