Dopracovanie, rozšírenie a zmena funkcionality APV FOND2008 a jeho subsystémov

Obstarávateľ: Štátny fond rozvoja bývania
Predmet obstarávania: Dopracovanie, rozšírenie a zmena funkcionality APV FOND2008 a jeho subsystémov
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12415 - IPS