Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri elektronickej komunikácii s občanom

Pri objednávaní tovaru zo zahraničia je tento tovar zaradený do colného konania. Pre začatie colného konania musí byť fyzická osoba zaregistrovaná v centrálnom registri APV CReg. Veľmi oceňujem snahu o registráciu elektronicky, už menej, že vyplnená žiadosť sa posiela mailom spolu s kópiou OP (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI#fon_szso).
Vyjadrenie úradu na ochranu osobných údajov: Z pohľadu ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. je možné uskutočniť transfer fotokópie / skenu občianskeho preukazu tak elektronickou ako aj klasickou poštou, je však v každom prípade potrebné dôsledne dbať na zachovanie dostatočnej úrovne bezpečnosti, a to tak na Vašej strane, ako aj u prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov, v tomto prípade príslušného colného orgánu.
Podľa mňa metódy “pošlite kópiu OP mailom” treba úplne vylúčiť a hlavne pri štátnych inštitúciách. Najmä keď zavádzame eID.

1 Like

Načo žiadajú kópiu OP ak majú k dispozícii v kvalifikovanom certifikáte všetky údaje. A rovnako si ich vedia zistiť aj cez register obyvateľov.

Zjavne možnosti ako to vyriešiť sú už hotové. Zostáva otázkou, ako ich presvedčiť, aby ich využívali.

Hlavne by ma zaujímalo na čo im tá kópia zaslaná mailom súži. Na overenie totožnosti a údajov určite nie - namaľujem si a pošlem čo chcem. Plus podľa §15.6 z.122/2013 by to mali vyžadovať iba ak to niektorý zákon vyslovene vyžaduje. Je to niekde v zákonoch o colnom konaní?

Ináč zo stanoviska MV ku koírovaniu OP:
„Pri preukazovaní skutočnosti zapísanej v občianskom preukaze nie je občan povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak. (Pozn.: myslí sa zákon č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov). Ako vyplýva aj zo stanoviska Generálnej prokuratúry SR č. IIIGn 2015/93-9 zo dňa 7. 1. 1994 občiansky preukaz je listina, ktorá zakladá určité práva (povinnosti), resp. osvedčuje existenciu určitých skutočností, bol vydaný na základe zákona príslušným štátnym orgánom, dotýka sa otázok, ktoré sú významné z hľadiska záujmov a úloh štátu (teda nielen tých, ktoré sú významné len z hľadiska osôb, na ktoré doklad znie) a obsah dokumentu sa podľa práva považuje, ak v predpísanom konaní nie je dokázaný opak, za pravdivý a záväzný pre všetky subjekty práva, nielen pre tie, ktorých sa listina bezprostredne dotýka. Citovaný zákon o občianskych preukazoch neumožňuje fotokopírovanie občianskeho preukazu a predkladanie fotokópií iným subjektom. Vzhľadom na to, že občiansky preukaz obsahuje aj bezpečnostné prvky, ktoré pri vyhotovení kopírovacími strojmi nie sú obsiahnuté, nie je možné považovať fotokópiu tohto dokladu za hodnovernú. Ako už bolo uvedené, pri preukázaní údajov občana jeho občianskym preukazom, subjekt, ktorému sa občan preukazuje, nie je oprávnený požadovať od občana fotokópiu dokladu, resp. ďalšie doklady, ktorých údaje sú predmetom zápisu do občianskeho preukazu.“

Ináč pozerám, že vyžadujú aj výpis z OR /ŽR a podobných registrov. Keďže RPO je referenčný, majú si to zistiť tam. Od 28.6.2016 už tieto výpisy nikto nebude môcť vyžadovať.

1 Like

@Lubor no odo mna chceli pri investovani do poziciek to iste v nasom vzore v Estonsku. Mal som im zaslat scan OP vraj proti money launderingu. Tiez im to asi moze byt na 2 veci.

Chlapík z doručovateľskej služby mi povedal, že je to novinka, vraj to takto funguje len od mája. Finančná správa sa odvoláva na vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. z 13. apríla 2016 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/161/20160501). Ja teda nie som právnik, ale nevidím súvis medzi touto vyhláškou a potrebou kópie ID.