Datasety na VÚC ako open data

keďže máme dosť nových županov, asi je dobrý čas začať na nich tlačiť aby zverejňovali dáta ako open data.

ktoré datasety by boli zaujímavé? (a ktoré vlastne majú?)

keywords: župy, vyššie územné celky, kraj, kraje, župan

1 Like

vie niekto zadefinovať aké data sety by bolo zaujímavé zverejňovať zo žúp ? vedel by som s tým pomôcť mám kontakty na vedenie žúp v BA a TT. Asi by sa malo urobiť tam nejaké stretko u nich a nadviazať spoluprácu a tak im našepkať čo by bolo vhodné zverejňovať ako open data

Zisiel by sa tzv. “nulty dataset” resp. vysledok datoveho auditu, aby sme vedeli z coho sa da vyberat. Referencie:

Aj bez “nulteho datasetu” uz dlhsie kompletujeme nejaky ten “wish list” (aj ked zatial je zamerany na obce a mesta, nie VUC): Transparentná samospráva

Nuz a inspirovat sa da aj v zahranici, napr. “OKFN Local Census” - pozrime si Prahu a vsetko to co maju aj nemaju v zasade checeme aj od VUC v SR (ak maju): http://cz-city.census.okfn.org/

  • opat ale pozor, aj ten OKFN Local index pocita skor s mestami a nie VUC, cize treba ho nejako mixnut s “Global Index” (napr. SR: https://index.okfn.org/place/sk/)

Takze sa vraciame k prvemu: nech povedia, co maju a mi povieme co chceme. :slight_smile: (Inak, napr. kvoli GDPR si datovy audit budu musiet robit tak ci tak, cize nebude to zbytocna nadpraca kvoli Open Data. A zide sa im asi aj pri “1x a dost”, UPPVII po case zrejme doiteruje aj k VUC.)

no veď, nikto netuší čo vlastne VUC robia a už vôbec nikto nevie aké dáta majú.

určite by mali urobiť dátový audit, len predtým by to chcelo jeden krásny príklad, kde by niečo rýchlo zverejnili a boli by z toho krásne výstupy.

zimná údržba ciest? (aktuálna poloha pluhov, ak to vlastne robia), niečo o stredných školách?

1 Like

Tak, samozrejme, na zaciatok, rozpocet VUC? :slight_smile:

1 Like

Vidím tu tri témy ktoré by mohli byť aj zaujímavé pre verejnosť
A to:
Dáta o stredných školách

  1. koľko ich je, koľko má ktorá žiakov, jej zameranie, a kde je
  2. dáta o cestovaní v rámci kraja ktoré ma BID ( https://www.bid.sk/) tieto môžu byť úplne že prínosné ak sa správne analyticky zvládnu tak by z nich mohlo vyjsť koľko a kde si má kraj objednať dopravy pre ľudí.
  3. dáta o údržbe a oprave ciest v kraji ( spomenuté odhŕňanie ale aj opravy a dlhodobejšie odstávky atď). Info by mali mať http://www.rcba.sk/ spadajúce pod kraj. Pre ľudí max. prínos ak by sa to implementovalo napr.do google maps…

Asi by bolo dobré našepkať županovi čo treba urobiť aby sa tie dáta začali zbierať a zverejňovať. Vie to niekto za SD zosumarizovať a poslať na neho prvotný email. A dať sem potom vedieť.

Zdravím Vás páni,

Už mi síce veľmi neprináleží komentovať túto tému, ale niekoľko rokov som pôsobil na jednej z VÚC a mal som dosť blízko aj k dátam, viem preto dať nejaké zaujímavé témy, ktoré by mohli byť v prípade dobrého spracovania za VÚC, zaujímavé aj pre občana.

  • Okrem spomínaného rozpočtu, ktorý je každá VÚC povinná zverejňovať na svojom webovom sídle v schválenej podobe, tak aj jeho návrh a všetky zmeny a dodatky, by stálo za zváženie prejsť všetky oblasti, ktoré spadajú do kompetencií VÚC.

V oblasti školstva: všetky stredné školy, počty a názvy odborov, počty tried, počty žiakov v školskýchg rokoch podľa jednoitlivých tried a odborov, počty uchádzačov o prijatie na školu v školskom roku, počty absolventov podľa tried a odborov, počty novootvorených tried a počty prijímaných študentov. Určite by boli zaujímavé aj informácie a počte zamestnancov pedagogických a nepedagogických, tiež napr. ubytovacie kapacity v študentských domovoch, počty ubytovaných, počty stravníkov, vydaných stravných jednotiek atď.
Tiež umiestnenie, GPS súradnice, zoznam nehnuteľného majetku a jeho GPS súradnice.

V oblasti kultúry: všetky kultúrne inštitúcie, počty, zameranie. U divadiel počty vystúpení, počty návštevníkov, počty premiér, počty zamestnancov administratívnych a umeleckých, adresy a GPS sídiel. U osvetových stredísk počty, typy a zoznam vlastných kultúrnych akcií, zabezpečovaných predstavení a ďalšej činnosti. Počty zamestnancov, adresy sídiel a GPS. U múzeí a galérií, zameranie, počet zbierkových predmetov podľa druhu a zamerania, počty digitalizovaných diel, audiovizuálny fond, umiestnenia expozícií trvalých či dočasných, iné kultúrno vzdelávacie aktivity (semináre, workshopy), počty administratívnych zamestnancov a odborných zamestnancov (kurátorov). U knižníc počty druh knižníc, obsah knižničného fondu, audiovizuálneho fondu, elektronických publikácií, mikroformy, rukopisy a staré a vzácne tlače, iné dokumenty. Prírastky a úbytky v knižničnom fonde, počty výpožičiek a medziknižničných výpožičiek, počet vypracovaných bibliografií, rešerší. Počty študovní, čitární, počty študijných a čitateľských miest, počty prevádzkových hodín, počty členských preukazov a štruktúra podľa veku. Počty návštevníkov a adresy sídiel a pobočiek a GPS, či kalendár kultúrnych podujatí.

VŠETKY kultúrne inštitúcie vypĺňajú štatistiky pre MK SR (výkaz KULT stačí si ho pozrieť a inšpirovať sa http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2017-2af.html)

V oblasti sociálnych vecí: všetky sociálne inštitúcie, zonamy: domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, opatrovateľská služba, azyl, krízové centrá atď… Počty lôžok, voľných a obsadených, veková štruktúra umiestnených, počty miest a umiestnených osôb v denných stacionároch. Počty administratívnych zamestnancov a odborného zdravotníckeho personálu. Informácie o výkone sociálno právnej ochrany a kurately, počty kontrol atď. Počty opatrovateliek, sestier, lekárov aj externých. Adresy sídiel a pobočiek a GPS.

V oblasti zdravotníctva a farmácie: počty zdravotných licencií, existujúcich, vydaných, pozastavených, odobratých, ukončených. Počty vydaných, zrušených, ukončených povolení na prevádzku lekární a výdajní zdravotníckych služieb. Schválené rozpisy ordinačných hodín, otváracích hodín a prevádzkových hodín pohotovostných služieb a služieb prvej pomoci. Informácie o počtoch zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach ak sú v pôsobnosti VÚC, administratívnych a zdravotníckych. Štatistiky o vydaných omamných a psychotropných látkach. Počty a výsledky vykonaných kontrol v zdravotníckych zariadeniach. Počty lekárov v kraji podľa zamerania a špecializácie, prípadne veľkosti ich zdravotných obvodov s potenciálnym počtom pacientov podľa vekovej štruktúry. Spádové zdravotné strediská a lekárne podľa GPS a dojazdnosti. Umiestnenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekární, výdajní aj s GPS.

V oblasti dopravy, cestné siete, dĺžky cestných úsekov, počty kilometrov podľa triedy komunikácie (II. a III. trieda) a podľa okresov, počty obnovených - neobnovených, plánovaných na obnovu, prehľad zimnej a letnej údržby. Počty mostov a mostných konštrukcií, obnovených - neobnovených, plánovaných na obnovu. Počty, vek, typ vozidiel údržby, ich pohyb atď. Počty zamestnancov regionálnych správ ciest, administratívnych a technických. V oblasti licencovania: počty vydaných, ukončených dopravných licencií, zoznamy schválených liniek, výška schválenéhop cestovného, schválené zľavy, atď…

Určite treba spomenúť aj oblasť regionálneho rozvoje a cestovného ruchu napr. účasti na výstavách, formy propagácie, regionálny predajcovia, zoznam kultúrneho dedičstva, významné destinácie cestovného ruchu, mikroturizmu a vidieckeho turizmu atď. Územný plán vyššieho územného celku. Medzinárodná a cezhraničná spolupráca. Dotačné schémy, podporené projekty z vlastných zdrojov cez VZN, rozpisy podľa okresov a obcí (názvy projektov a podujatí, výška schválenej podpory, atď.). Tiež oblasť športu, podporené športové projekty atď.

Pre niekoho môže byť zaujímavá aj oblasť e-demokracie či e-zastupiteľstva. Informácie o zasadnutiach zastupiteľstva, počtoch poslancov, ich účasti na zasadnutiach, programe zasadnutí, hlasovaní poslancov k jednotlivým bodom. Zoznamy poslancov s kontaktnými údajmi za jednotlivé okresy, komisie zastupiteľstva členovia a kontakty. Plány zasadnutí a výjazdových zasadnutí. Harmonogramy služobných a zahraničných služobných ciest predsedu, vedenia úradu, poslancov atď. Z oblasti projektov počet podaných žiadostí, schválených, zrealizovaných, v realizácii, predpokladané termíny ukončenia.
Tiež sú tu aj oblasti, majetku a nakladania s ním (kúpa, predaj, prenájom) , verejného obstarávania, zmlúv, objednávok a faktúr. Počty vzniknutých a ukončených pracovných pomerov, vekový priemer zamestnancov, dosiahnuté vzdelanie, počet uchádzačov o pracovné miesta.

Tém za VÚC je kopec, odhadovaná kvalite je však diskutabilná, z každej VÚC to môže byť inak. Pár rokov dozadu pri VÚC fungovala pracovná skupina SK8, ktorá sa stretávala aj na úrovni zástupcov útvarov IT, mala zastúpeniej v pracovných skupinách komisie pre štandardizáciu a v samotnej komisii. Zo zištných dôvodov sa jej činnosť pre 4 rokmi obmedzila a v súčasnosti možno budú snahy tieto aktivity obnoviť. Aktivity v tejto pracovnej skupine na seba preberala práve Trnavská VÚC. Tam by bolo treba smerovať technické požiadavky na kvalitu poskytovaných datasetov a ich samotné poskytovanie resp. neposkytovanie.

PS

1 Like