Často kladené otázky

Často kladené otázky

Prečo vznikol projekt Red Flags?

Štátne IT je komplikované, dostupných je málo zrozumiteľných informácii, ktoré sú roztrúsené po rôznych zdrojoch a úradoch. Projekt Red Flags chce priniesť štrukturovanejší prístup k hodnoteniu štátnych IT projektov s dôrazom na rizikové oblasti. Snažíme sa tak sprístupniť informácie o informatizácii aj širšej (nielen) odbornej verejnosti.

Kto to platí?

Za projektom stojí občianske združenie Slovensko.Digital. Na projekt získalo podporu z Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, Amerického veľvyslanectva na Slovensku, Active Citizens Fund – Slovakia a z vlastných zdrojov občianskeho združenia.

Ako vzniká hodnotenie projektu a kto zaň zodpovedá?

Proces hodnotenia a zodpovednosti sú popísané v časti Ako hodnotíme.

Čo znamená červená vlajka v hodnotení?

Znamená to, že projekt v danom kritériu dosiahol nula bodov a teda túto oblasť považujeme za výrazne rizikovú. Červená vlajka (red flag) znamená, že projekt treba podľa nášho názoru prepracovať.

Ako vznikla metodika hodnotenia? Na aké oblasti sa zameriava?

Metodika vznikla zo skúseností odborníkov v komunite Slovensko.Digital so štátnymi IT projektami. Kladie dôraz na oblasti, v ktorých tieto projekty najčastejšie zlyhávajú a ktoré považujeme za dôležité pre ich úspech do budúcnosti. Pri príprave metodiky boli konzultovaní zástupcovia partnerských neziskových organizácií, štátnych úradov alebo akademickej obce. Cieľom metodiky nie je kvantitatívne meranie kvality projektov. Cieľom je poukázanie na rizikové oblasti, ktoré treba v projektoch adresovať. Metodika sa vyvíja aj na základe spätnej väzby k hodnoteniu.

Ako zoraďujete projekty v celkovom hodnotení?

Základom je myšlienka, že ideálny projekt by mal dostať maximum bodov k každom hodnotenom kritériu (podľa fázy v ktorej sa nachádza). Táto hodnota predstavuje 100%. Číselné hodnotenie vzniká ako pomer dosiahnutých bodov a maximálneho možného počtu bodov a vyjadruje tak “ako blízko má daný projekt k ideálu”. Kedže každý projekt sa nachádza v inom štádiu životného cyklu, hodnota 100% reprezentuje maximálny počet bodov, ktoré projekt mohol získať za kritériá, ktoré sú zhodnotené.

Príklad: ak je projekt len v prípravnej fáze, 100% bodov je súčet relevantných kritérií pre prípravnú fázu. Ak je už vo fáze obstarávania, 100% bodov je súčet relevantných kritérií za prípravnú fázu a fázu obstarávania.

Kedy sú projekty hodnotené?

Hodnotenie vzniká priebežne, podľa toho aké informácie sú o projekte dostupné. Ak sa niektoré kritériá ešte nedajú vyhodnotiť, nevstupujú do finálneho skóre projektu. V zásade rozlišujeme 5 fáz životného cyklu projektu: prípravná fáza, obstarávanie, realizácia, výsledný produkt a prevádzka IT systému. Momentálne je väčšina projektov v prípravnej fáze.

Čo sa stane s hodnotením projektu po jeho zverejnení?

Každé hodnotenie obsahuje zhrnutie hodnotenia a stanovisko Slovensko.Digital. Naše výhrady a stanovisko budeme komunikovať príslušnému gestorovi projektu na strane štátu ako spätnú väzbu na projekt.

Možno toto hodnotenie použiť aj na iné ako IT projekty?

Nie, hodnotenie Red Flags sa zameriava špeciálne na hodnotenie štátnych IT projektov. Časti hodnotenia sa určite dajú aplikovať aj na projekty z iných oblastí, avšak čo je použiteľné musia posúdiť už aktéri v danej oblasti.


Ak Vám tu nejaká otázka chýba, spýtate sa na našej platforme. Zaradíme ju sem s odpoveďou.

Čo sa stane s hodnotením okrem zverejnenia, komu o tom poviete?
Čomu to pomôže? :slight_smile:

2 Likes

Ktore su tie rizikove oblasti na ktore sa v hodnoteni kladie doraz?

2 Likes