Časté námietky, že elektronické úradné rozhodnutie nie je podpísané a opatrené úradnou pečiatkou

ale OVM si vytlačí elektronický úradný dokument do listinnej formy ako rovnopis

teda žiadna pečiatka ani podpis tam nebudú a ani netreba

Načo potrebuje OVM robiť konverziu a osvedčovať kopiu? ked oni urobia rovnopis, čo je vlastne “originál - duplikát”

Uradník aj občan (ktorý chce niečo od úradníka) potrebuje len referenciu na uložený elektronický originál, aby si ho mohla druhá strána, čo vyžaduje ten doklad tam overiť, že je to naozaj pravý dokument. či?

je mylná predstava že občan nepotrebuje originál a stačí mu iba referencia.

momentálne z tvorby rozhodnutí urobili legislatívci totálny guláš.

Zjednodušene to malo vyzerať tak, že pri hybridnej pošte má občan prístup k elektronickému rozhodnutiu cez internet a v samotnom rozhodnutí je uvedený spôsob sprístupnenia elektronickeho rozhodnutia cez internet: heslo a kód.

Ak chce občan z elektronického rozhodnutia vytvoriť verejnú listinu, musí byť vykonaná zaručená konverzia s podpisom a pečiatkou osoby ktorá zaručenú konverziu vykonala.

Rovnopisy zaniknú, lebo po novele OVM už nebudú vyhotovovať rovnopisy, všetko bude robiť úrad vlády cestou nases.

Trošku zjednodušene ste to napísal a preto sa s tým nedá celkom súhlasiť. Okrem prechodného obdobia je tu ešte časť OVM, ktoré novela eGOV zákona rieši a budú vydávať rovnopisy, nie zaručené konverzie:
(12) Orgán verejnej moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou môže postupovať podľa odseku 1, ak sa tak dohodne so správcom modulu elektronického doručovania; ak podľa odseku 1 nepostupuje, zabezpečí vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe vlastnými prostriedkami, pričom ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane

Citujem zase s návrhu eGOV zákona, kde žiadna pečiatka ani podpis proste nie je povinný:
(2) Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe, vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie.

Identifikácia toho, kto dokument autorizoval aj ostatné info môžu byť proste len holý text, nič viacej…

1 Like

Žiaľ, to čo spomínate nerieši alternatívy, kedy občan si priamo pri rozhodovaní preberá rozhodnutie a “vzdáva” sa odvolania kvôli skráteniu lehoty a bolo rozhodnutie čím skôr právoplatné. vtedy tiež vydáva OVM rovnopis.

Nehovoriac o tom, že časť rozhodnutí týkajúcich sa napr. MVSR (tuším policajtov, Hasičov,…) FSSR sa proste vybrala spod eGOV zákona a tiež vydávajú listinné rozhodnutia z elektronických

Nedá sa s tým úplne súhlasiť, pretože sú len niektoré situácie, kde potrebuje občan papier. Myslím, že úradník, aj občan ktorý podávanie niečo úradníkovi proste nepotrebuje papierové rozhodnutie.

Lebo platí podľa mňa Prvý Peleho zákon:
Úradník nepotrebuje papierové rozhodnutie, lebo si nájde všetky potrebné údaje a prípadné elektronické rozhodnutia, ktoré vydal on lebo iný úradník, vo svojom systéme.

Druhý Peleho zákon:
Občan, ktorý dáva úradníkovi podanie / niečo chce od úradníka, je povinný dodať úradníkovi len tie informácie, ktoré úradník nemá podľa prvého Peleho zákona.

Ak sú rozhodnutia s povahy určené pre iné osoby, ako je úradník, tak tam by si mal občan mať možnosť vybrať spôsob doručenia. Napríklad ak chce mať doma pre istotu proste papier odložený, potom OK, označ pri podaní že chceš papier a úradník ti ho pošle domov aj listinne. alebo neskôr si proste jednoducho kdekoľvek na kiosku na ktoromkoľvek úrade naklikneš svoje číslo rozhodnutia, dáš pin, zaplatíš a dostaneš domov listinné rozhodnutie… proste selfservice…
Štát to proste pošle, nebude predsa štát robiť konverziu z elektronického do papierového, lebo rovnopis sa neplatí (resp. je v cene podania) a konverzia sa platí samostatne…

Ako som správne pochopil, štát / úradník vždy vydáva rovnopis.
Ostatné subjekty robia konverziu - ale predsa nebudú robiť konverziu s elektronických údajov štátu na listinné… To by malo aký zmysel, hlavne by museli vidieť do všetkých rozhodnutí všetkých občanov štátu… to už by čo potom bolo? :slight_smile:

Zaujímavé je napríklad nové žiadane výpisu z RT pre PO úradníkmi, pričom však žiadna PO nebola nikdy odsúdená… tak načo sa táto vec žiada, nie je to byrokratický nezmysel??
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob

listinný výstup z hybridnej pošty nemôže byť originálom a teda ani rovnopisom elektronického rozhodnutia z povahy veci. je to iba neoverená kópia elektornického rozhodnutia. preto v civilizovanem svete je rozhodnutie sprístupnené v elektronickej podobe. Práve preto, aby si občan overil a prípadne požiadal o zaručenú konverziu. Takže tento listinný výstup nie je rovnopisom rozhodnutia ale iba kópiou. Predkladateľ evidentne nevie aký je rozdiel medzi kópiou a rovnopisom.

Pele by sa mal so svojimi spolupracovnikmi zamylsieť ako udržiavať individuálne elektrincké rozhodnutia v čase tak aby, boli k dispozícii občanom, keď ich potrebujú. pekne zapúzdrené a pravidelne pečatené príslušnou pečaťou OVM. aby aj po rokoch bolo možné urobiť zaručenú konverziu rozhodnutia napr. spred 10 - 20 rokov.

kópia elektronického úradného rozhodnutia nie je verejnou listinou.

na verejnú listinu potrebuješ fyzický podpis a pečiatku :slight_smile:

  • na slovensku poriande nefunguje konverzia
  • nie je vyriešená udržateľnosť elektronických úradných rozhondutí v čase
  • listinný výstup z hybridnej pošty sa vydáva za rovnopis

problém je teda v základnej koncepcii a v nastevení, a v realizácii, ktorá je skôr improvizáciou

Tošku nerozumiem, lebo si v jeden vete poprel inú svoju vetu:

píšeš, že:

  • listinný výstup z hybridnej pošty nemôže byť originálom a teda ani rovnopisom elektronického rozhodnutia
  • Takže tento listinný výstup nie je rovnopisom rozhodnutia ale iba kópiou
  • listinný výstup z hybridnej pošty sa vydáva za rovnopis

teda ak sa vydáva za rovnopis, znamená to že asi to je rovnopis, alebo nie?? ako inak môžeš elektronicky dokumentu urobiť listinne - t.j. rozhodnutie ak nie rovnopisom? teda že rozhodnutie má jednu obsahovú náležitosť ale dve formy - elektronická (nuly a jednotky - el.dokument) a listinná (rovnopis)?

Rovnopis je podľa mňa určený ako nástroj pre úradníka, ktorý rozhodnutie vydáva, aby proste úradník elektronicky dokument proste vytlačí. Lebo ten úradník predsa vytváral to rozhodnutie takže nemusí on potvrdzovať, že to rozhodnutie je vydané.

Ale samozrejme notár alebo IOM alebo matrika nevydal to rozhodnutie, preto oni sú len tí, čo robia overenú kópiu rozhodnutia… Rozdiel je totiž v tom, že oni neoverujú obsah v zmysle, či je to pravda, to čo tam je napísané, oni overujú len to, že elektronická verzia súhlasí s listinnou.

Pri rovnopise ale ten, kto ho vydáva potvrdzuje aj pravdivosť obsahu, preto rovnopis vydáva vždy len úradník (v princípe len ten, kto vydal to elektronické rozhodnutie / resp. ním poverená osoba)

To, že postupuje pri rovnopise podobne ako pri konverzii nie je podstatné, ved skoro robia to isté. čo je ale rozdiel je v tom, že pri rovnopise nemusí udávať kto tú “konverziu” vykonal, lebo ak je to rovnopis, ktorý vydáva úradník ktorý vydal aj rozhodnutie, tak proste je tam napísaný ako ten, kto pôvodné rozhodnutie autorizoval.

Alebo tomu zle rozumieme??

výstup z hybridnej pošty je vždy iba kópiou rozhodnutia. je to to isté, ako keď naskenuješ alebo okopíruješ rozhodnutie s podpsiom a pečaťou na farebnej tlačiarni. výstup z tlačiarne je vždy iba kópiou nie originálom. preto je nešťastné, že výstup z hybridnej pošty predkladateľ definuje ako rovnopis úradného rozhondnutia, jednoducho rovnopisom úradného rozhondutia z povahy veci - ide o kópiu - nemôže byť.

občanom tak nie je doručovaný originál rozhodnutia ale iba jeho kópia. preto v ČR vkladajú do elektronického rozhodnutia adresu s prístupovými kódmi k originálu úradného rozhodnutia. samozrejme naviac vizualizujú elektronický podpis.

žiaľ, listinný výstup z hybridnej pošty vydáva za rovnopis predkladateľ eGov zákona nie ja.

elektronické rozhondutie, ak chceš zachovať jeho účinky, môžeš iba zaručene konvertovať do listinnej podby. a rovanko na zachovanie účinkov listiny v elektronickom svete, túto môžeš iba konvertovať z listinnej do elektronickej podoby.

a len tak bokom: právny poriadok je neprehľadný - konštatuje generálna prokuratúra
http://www.najpravo.sk/clanky/gp-slovensky-pravny-poriadok-je-uz-neprehladny.html

ja iba dodám, že k prehľadnosti neprispievajú legislatívne pokusy typu eGov zákona

Stav je ale taký, ako je napísané v legislatíve, preto v práve logika nemusí vôbec platiť :smile: ale neznamená to, že sa právno nemá dodržiavať, či sa to niekomu páči alebo nie

aj v severnej kórei všetci rešpektujú tie nezmyselné zákony a dokonca miestne súdy ich aj vynucujú.

naštatstie logické a technické nezmysly týkajúce sa eGovu, ktoré produjuje náš zákonodárca, nemajú bezprostredný dosah na ľudské životy

Rovnopis podla eGovu

  • sluzi vyhradne na preukazanie dorucenia,
  • je “informativne rozhodnutie”,
  • opravnuje na pristup k originalu.

zrejme už ale podľa novely bude rovnopis forma “originálu” EUD…