Čas doručenia podania cez všeobecnú agendu vs konkrétnu agendu vs email

Po skúsenosti s nezodpovedným podávaním podania v posledný deň lehoty o 23:38 cez formulár konkrétnej agendy, keď pre “niečo” sa nenahral celý z offline verzie vytvorenej vo vzorovom formulári, čím bol nevalídny a ja som v tom strese nezistil, čo sa stalo, som to poslal o 23:53 emailom. Čo úradu prišlo do mailu v tú istú minútu a úrad to spracoval. To som sa ešte pri podávaní cez formulár konkrétnej agendy nádejal iba s 10 nočnými minutami na čas od odoslania po vygenerovanie doručenky. Ak správne chápem, že čas doručenky je čas doručenia na konkrétnu inštitúciu.

Po prečítaní príspevku o tom, ako niekto podal podanie, vypľulo to chybovú hlášku a nikto sa tým ďalej bez urgencie nezaoberal, čo bolo nakoniec spôsobené lajdáckosťou dodávateľa(alebo úradu, ale pre občana je to jedno) a neskontrolovaním funkčnosti formulárov s tým, že zmena špecifikácie systému spôsobila neplatnosť zverejneného(pre občana dostupného) formuláru, následne aj podania, som získal dojem, že pri snahe posielať niečo cez konkrétnu agendu by mal byť človek pripravený podanie poslať aj obyčajným mailom.
Veď keď ho nemusí zdržať jeden z problémov s formulárom, môze ho zdržať oneskorenie systému, ktoré som zaznamenal 10, 18, 30, 75 minút.
Ako funguje fronta správ na spracovanie, keď v jednom prípade je čas nepochopiteľných(vzhľadom na vyššie spomenuté) 20 sekúnd, keď sa toto stalo o 10 ráno bežného pracovného dňa a nie o 4 hodine ráno? (V čase prijatia správy “Informácia o prijatí správy na ÚPVS” v položke “Informácie o prijatí” je “Dátum a čas prijatia (UTC)” uvedený v minutách, ale hore v správe je čas uvedený v sekundách a tooltip oznamuje, že to je “Dátum uloženia do schránky”.)

Osobne to teraz neriešim, ale je možné sa v budúcnosti oháňať nefunkčnosťou systému, ak by som niečo poslal pred 22 hodinou a im to do polnoci nepríde? Alebo rovno všetko posielane po 22 hodine posielať s pocitom obťažovania úradníka dodatočne aj na mail? Neuvažuje sa riešiť táto nejasnosť a nevýhodnosť systému pre občana, alebo si štát schválne ponecháva zadné vrátka a nenapadnuteľnosť jeho a aj dodávateľa systému doručovania správ úradom pred tým, že občan podá podanie a úradu sa nedoručí v predom stanovenom časovom intervale?

Preto v novele zakona:

_V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: _
„Elektronické podanie je podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci; na účely preukázania momentu odoslania sa použijú údaje z potvrdenia podľa § 5 ods. 8.“.

Podľa mojich info NASES bude zasielať ISVS aj vyššie zmienené potvrdenie (§ 5 ods. 8.) o odoslaní podania (ešte neviem v akej forme).

Dik, to mi uz sedi s § 27 (3) správneho poriadku, kde sa píše: “Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19 ods. 4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.” Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71#f1436058

Pre doplnenie ešte § 5 (8) vyššie spomenutého zákona o “elektronických úradoch”:
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.
Zdroj http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-305#f4405718

Videl som rozsudok, kde bol mail poslaný večer, doručený úradu ráno a súd rozhodol, že bol poslaný neskoro, ale či to bolo pred platnosťou uvedenej vety, to už neviem.

ono, súdy sa nemajú odkiaľ to dozvedieť :slight_smile: zatiaľ, táto informácia doteraz nechodila a neviem či už chodí, ale námietke by mali vyhovieť

ako je pri mailovej form riesena autentifikacia odosielatela ?

Bud mail posles podpisany, cize xzep, alebo to dodatocne prinesies osobne do 3, alebo 10 dni podla toho o co ide. Konkretne zo starsieho rozhodnutia:
Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. (§ 42 ods. 1 O.s.p.)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O.s.p.).
Zdroj: http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podania-navrhy-zaloby/okamih-dorucenia-elektronickeho-podania-sudu-odvolanie.html

A z daľšieho rozsudku:

0. Dovolateľ nesúhlasí s napadnutým uznesením odvolacieho súdu a má za to, že odvolanie bolo podané včas. S poukazom na § 42 ods. 1 O. s. p. dovolateľ uviedol, že odvolanie proti uzneseniu okresného súdu podal prostredníctvom elektronických prostriedkov bez zaručeného elektronického podpisu. Žalobca odoslal e-mail obsahujúci odvolanie na adresu okresného súdu dňa 04. 09. 2015 o 21:26 hod. V rovnaký termín mu bolo doručené aj potvrdenie o doručení e-mailu. Následne žalobca doručil originál odvolania na podateľňu Okresného súdu Bratislava V v pondelok 07. 09. 2015, t. j. v zákonom určenej lehote na doplnenie elektronického podania.

30. Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu, a to i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. E-mailové podania a faxové podania zaslané po pracovnej dobe alebo v dňoch pracovného pokoja sa označia odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom nasledujúceho pracovného dňa.

31. Rovnako pre zachovanie lehoty na podanie opravného prostriedku nie je rozhodujúce, kedy sa s týmto podaním príslušný zamestnanec všeobecného súdu oboznámil a aký dátum doručenia na ňom vyznačil, postupujúc pritom podľa podzákonných právnych predpisov, resp. interných predpisov všeobecného súdu (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 305/2011).

32. Z obsahu spisu je zrejmé, že uznesenie Okresného súdu Bratislava V zo dňa 12. 08. 2015, č. k. 23Cb/219/2008-1787, bolo právnemu zástupcovi žalobcu doručené 20. 08. 2015 (č. l. 1791). Žalobca proti uvedenému rozhodnutiu podal odvolanie e-mailom na adresu P. dňa 04. 09. 2015 o 21:26 hod. s tým, že potvrdenie o doručení odvolania bolo z P. žalobcovi obratom doručené (č. l. 2262). Potvrdenie o prečítaní predmetnej správy bolo žalobcovi doručené 07. 09. 2015 o 7:41, ktorý dátum bol označený odtlačkom prezentačnej pečiatky súdu prvej inštancie aj na e-mailovom podaní žalobcu zo dňa 04. 09. 2015 (č. l. 2087 a č. l. 2263). Dňa 07. 09. 2015 bo zároveň okresnému súdu osobne doručený aj originál odvolania žalobcu (č. l. 2102).

33. Je nepochybné, že deň doručenia odvolania žalobcu e-mailom súdu prvej inštancie (t. j. 04. 09. 2015), bol posledným dňom lehoty na podanie odvolania a že žalobca svoje podanie v zákonnej trojdňovej lehote doplnil originálom odvolania.
Zdroj: http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podania-navrhy-zaloby/e-mail-adresovany-sudu-a-zachovanie-lehoty-na-podanie-odvolania.html

Podľa toho, že existuje X takýchto rozsudkov, že niekto poslal podanie súdu v piatok večer a zapísali ho s pondelkovým dátumom (“E-mailové podania a faxové podania zaslané po pracovnej dobe alebo v dňoch pracovného pokoja sa označia odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom nasledujúceho pracovného dňa.”), pričom pečiatka je väčšia a preto asi prevalcovala “hodnotu” dátumu doručenia a z toho vzniakali, alebo možno ešte stále vznikajú Ďalšie súdne spory.

Zaujímavá situácia je popísaná v http://hnporadna.hnonline.sk/poradca/225591-komunikacia-so-sudom-aj-elektronicky
Problematickejšou sa však môže javiť situácia, keď bolo elektronické podanie zo zariadenia účastníka úspešne odoslané, avšak pre technickú poruchu nebolo súdu doručené včas alebo nebolo doručené vôbec. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (napr. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2004, sp. zn. 2 Cdo 108/2004), v zmysle ktorej sa za dôkaz o uskutočnení telefaxového podania môže považovať výpis z telefaxového zariadenia (tzv. TX report), mohol by v takýchto prípadoch ako dôkazný prostriedok poslúžiť výpis z komunikácie na mailovom serveri (tzv. mail server log).
Ale ako som už spomínal, v jednom rozsudku to neprešlo. ("…odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť") Poskytovateľ internetu nie je orgán, ktorý má povinnosť správu doručiť ďalej. :smiley:

Novy clanok k teme od advokatskeho koncipienta https://www.najpravo.sk/obcianske-pravo/clanky/ako-podavat-elektronicky-a-nezmeskat-lehotu.html
Perlicky, co sa stali v suvislosti s elektronickou komunikaciou su popisane na http://www.lexforum.sk/653