Bot na itms2014

Bot by mozno mohol crowlovat aj itms2014 pre neziskovky

priklady:
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=FNELlzCrOKjgPikhKYrU_XhnbaIMmkZkAk9_tHGN7KTszRq4ld4

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6f12c73c-6820-466a-813a-848a23e64f5d
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=ce68153b-efb7-40c0-a6c5-f75bd3db6595
desiatky podobnych …