Benchmarking ergonómie dizajnu

Podmienkou používateľských rozhraní, ktoré produkuje štát by malo byť jednoduché ovládanie. UX a použiteľnosť má svoje štandardy a dokonca merateľné parametre. Navrhujem, aby benchmarking rozhraní bol štandardnou súčasťou projektov, čím by sa zabezpečila základná úroveň ergonómie a zároveň by sa jasne vydefinovali kroky na zlepšenie.

Čo merať?
Ja mám skúsenosti s EÚ agentúrami, ktoré štandardne vyžadujú benchmarking troch základných dimenzií použiteľnosti: efficiency, effectivity, user satisfaction. Pre každý projekt ale aj globálne je možné nastaviť primerané kritéria priamo merateľných parametrov (napr. efektivita, úspešnosť dokončenia, čas úlohy, chybovosť …)

Kedy merať?
Bolo by vhodné, ak by splnenie vyššie uvedených merateľných parametrov bolo súčasťou akceptačných kritérii. Predpokladám, že by tým boli dodávatelia motivovaní pracovať na ergonómii skôr (vo fáze prototypu), čo by malo pozitívny dopad na interface.

Zároveň odbenchmarkovaním používateľského rozhrania pri spustení projektu by sme umožnili porovnanie do budúcnosti. Čiže trebars pre fázu II. konkrétneho projektu by mohol byť opäť vykonaný benchmarking čím by bolo jasné či sa použiteľnost rozhrania zlepšila alebo naopak.

Príklady akceptačných kritérií

  • Error rate všetkých kľúčových use caseov musí byť nižší ako 20%
  • Task completion všetkých use casov musí byť na úrovni 90%
  • Kľúčové use cases musia mať efficiency na úrovni 50%

Aké nástroje na benchmarking by sa mohli použiť?

  • dátová analytika nasadená priamo na web stránke s kontrolovanou skupinou používateľov (napr. Piwik)
  • sumatívne testovanie použiteľnosti
  • dotazníkové metódy (ASQ/PSSUQ/SUMI/SUS)

btw Európska únia k téme usability nemá konkrétnu smernicu, okrem niekoľkých public statementov (http://ec.europa.eu/ipg/design/usability/index_en.htm). Je vydaná smernica pre Accessibility, ktorú máme zahrnutú vo výnose o štandardoch tuším od MF aj my.

5 Likes