Aplikácie a softvér pre deti s autizmom

Tento projekt je zameraný na ľudí trpiacich autizmom, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť reči. Slovo je pre nich priveľmi abstraktné-nevidia ho, necítia ho, nemôžu ho chytiť, môže byť viacvýznamové. To však nemusí nutne znamenať, že nemôžu komunikovať. Vieme, že dieťa s autizmom vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že pre neho vidieť znamená vedieť. Cieľom projektu je vývoj aplikácií na dve najrozšírenejšie platformy a softvér. Aplikácie a softvér poskytnú digitálnu interaktivitu s obrázkami pre deti s rôznym stupňom autizmu pre rôzne životné situácie. Aplikácie a softvér budú zadarmo a verejne dostupné. Výsledky projektu umožnia špecifickú a cielenú podporu pre skupinu obyvateľstva, čím sa podporí eliminácia príčin sociálneho vylúčenia a diskriminácie čo je jeden zo špecifických cieľov OP ĽZ. Výsledkom hlavnej aktivity, ktorá je tvorená tromi podaktivitami je vývoj novej inovatívnej softvérovej aplikácie pre osoby so zdravotným postihnutím. Realizáciou projektu sa v plnej miere dosiahnu merateľné ukazovatele stanovené výzvou.
https://drive.google.com/open?id=1MGMn_Y1Qc_vUA-RZeVF4cgTVV7zVDzjE
https://www.dropbox.com/s/xau5yf70e5irnfv/Priloha_c.10_Strucny_popis_novej-inovativnej_technologie%20NS.pdf?dl=0